Urząd Skarbowy

13.03.2009 11:19  Jak założyć firmę?
Urząd Skarbowy
Nasza firma staje się pełnoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego dopiero w momencie rejestracji w Urzędzie Skarbowym właściwym dla jej siedziby. W tym celu należy złożyć w nim druk NIP-1, załączając uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie: Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumentu uprawniającego do korzystania z nieruchomości, na terenie której znajduje się siedziba (np. umowa najmu, akt własności), zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz przedłożyć kopię umowy rachunku bankowego (dotyczy przedsiębiorców, na które przekazywane są zwroty podatku od towarów i usług).

Nie musimy występować o nowy NIP, bowiem prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem naszej firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu uzyskania jego duplikatu.

Rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2, z dołączonym formularzem NIP D, który jest informacją o wspólnikach.

W formularzu NIP-1, który złożymy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane:

▪ imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, – PESEL, - płeć, - rodzaj i numer dowodu tożsamości, - obywatelstwo, - adres miejsca zamieszkania i zameldowania, - dane kontaktowe, - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, - numer REGON, - rodzaj przeważającej działalności, - kod PKD, - numer rachunku bankowego, - rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację,

▪ adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jest bardzo ważne, bo to właśnie od tego dnia nasza firma staje się pełnoprawnym podmiotem gospodarczym ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. możliwością zaliczania wydatków w koszty działalności czy koniecznością opłacania podatków i składek ZUS.

Kolejną ważną sprawą jest określenie, czy od razu będziemy płatnikiem podatku VAT, czy też nie. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy nasz obrót przekroczy w roku podatkowym ustalony próg (w 2008 roku wynosi on 50 000 zł), a jeżeli rozpoczynamy działalność w trakcie roku to próg ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Mamy również prawo od razu stać się płatnikiem podatku VAT. W tym celu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R. Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni. Rejestracja jako vatowiec korzystna jest dla tych wszystkich którzy planują współpracę z firmami, które są płatnikami tego podatku.

Jeśli planujemy w naszej działalności prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musimy dodatkowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-5UE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL). Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym, do rozważenia mamy:

▪ kartę podatkową,
▪ ryczałt ewidencjonowany,
▪ opodatkowanie na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy. Natomiast podatek w formie karty podatkowej i ryczałtu mogą opłacać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie).

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych mamy do wyboru podatek liniowy w wysokości 19 proc. lub opodatkowanie wg skali podatkowej - obecnie jest to 19, 30 i 40 proc. (od roku 2009 stawki wyniosą 18 i 32 proc.). Wybór podatku liniowego ma tą zaletę, że stawka wynosi zawsze tyle samo, niezależnie od osiąganych przez nas dochodów. Jednak to rozwiązanie ma też wady, bowiem jego wybór sprawia, że tracimy prawo do stosowania ulg i odliczeń, np. nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy chcemy prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić ją zewnętrznej firmie (jest to wydatek rzędu 100 do 500 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów). Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności nie zwalnia również wynajęcie biura rachunkowego, ponieważ dokumenty zatwierdzasz własnym podpisem.

Źródło:ifirma.pl

as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes