Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU

Wynagrodzenia członków zarządu KGHM

16.04.2018 12:22  Kadry i Płace
Wynagrodzenia członków zarządu KGHM KGHM Polska Miedź SA jest strategiczną i zarazem jedną z największych spółek Skarbu Państwa. W 2017 roku spółka odnotowała ponad 20 mld PLN przychodów, które w efekcie przełożyły się na 1,5 mld PLN zysku netto. Pomimo dobrych wyników finansowych, w marcu 2018 roku Rada Nadzorcza KGHM podjęła decyzję o zmianie dotychczasowego składu zarządu spółki. W niniejszym artykule prezentujemy jakie wynagrodzenie otrzymali członkowie zarządu KGHM sprawujący swoje funkcje w 2017 roku.
 
Polityka wynagradzania członków zarządów

Od czerwca 2017 polityka wynagrodzeń członków zarządu spółki została dostosowana do regulacji zawartych w tzw. ustawie kominowej. Zgodnie z jej wytycznymi pensje top menedżerów składają się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające. Docelowa wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wielkości spółki mierzonej m.in. poziomem zatrudnienia, wartością aktywów czy też poziomem przychodów.

W rezultacie czego wynagrodzenie stałe członków zarządu KGHM SA zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli od 31,6 tys. PLN do 67,8 tys. PLN miesięcznie. Natomiast wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych i solidarnościowych, i nie może przekroczyć 90% lub 100% (w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie) stałego wynagrodzenia.
 
Cele zarządcze dla menedżerów to m.in. wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy „kominowej” oraz ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do dnia 31grudnia 2017 r. Natomiast cele solidarnościowe związane są z realizacją wskaźników finansowych tj.: EBITDA i marża EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
 
Niestety w sprawozdaniu nie podano informacji odnośnie wymaganej wysokości wskaźników, po których spełnieniu możliwa jest wypłata wynagrodzenia zmiennego. Czytamy jedynie, że wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje pod warunkiem: 
  • realizacji celów zarządczych,
  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
  • udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie
Organem odpowiedzialnym za ocenę realizacji celów oraz ustalenie wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest Rada Nadzorcza. Przy ustalaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia musi przestrzegać warunku, iż roczna wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków zarządu, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 tys. PLN i liczby miesięcy kalendarzowych przez które pełnił on swoje obowiązki.
 
Wynagrodzenia menedżerów w KGHM 

W 2017 roku łączny fundusz przeznaczony na wypłaty dla osób pełniących funkcje członków w zarządu spółki KGHM Polska Miedź SA wyniósł 9,3 mln PLN i w porównaniu do roku 2016 wzrósł o 8%. Warto zwrócić uwagę, iż 40% tej kwoty stanowiły świadczenia z tytułu odpraw.
 
 
W tabeli poniżej prezentujemy wartość wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom zarządu spółki w roku 2017. Średnie roczne wynagrodzenie osób, które przepracowały cały rok obrotowy wyniosło 1,4 mln PLN, co w przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne daje kwotę 118 tys. PLN. 
 
Ponadto, oprócz kwot zaprezentowanych w tabeli 2 członkom zarządu zostało naliczone wynagrodzenie potencjalne należne, którego wypłata uzależniona jest od realizacji wyznaczonych celów oraz decyzji Rady Nadzorczej. Ich wartość wahała się w przedziale od 30% - 40% wynagrodzenia wypłaconego.
 
 
Zawarte z członkami zarządu umowy regulują również kwestię wypłaty odpraw w przypadku rozwiązania umowy. Ich wysokość została ustalona na trzykrotność części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu pod warunkiem, że dana osoba sprawowała swoją funkcję przez co najmniej 12 miesięcy. Dodatkowo osobom, które będą przestrzegały umowy o zakazie konkurencji przysługuje połowa wynagrodzenia stałego przez okres sześciu miesięcy. W związku z czym były prezes zarządu zapewne może liczyć na dodatkowe uposażenie z tego tytułu.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes