Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Kadry i Płace

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a składki na ZUS i podatek

08.11.2010 11:36  Kadry i Płace
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a składki na ZUS i podatek
Pytanie: Zatrudniamy pracowników, którzy wykonują prace na terenie otwartym na oczyszczalniach ścieków. Pracownicy mają zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznaną odzież roboczą i problem dotyczy ekwiwalentu za pranie ww. odzieży. Jak ustalić cenę? Chcemy wypłać pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży raz na kwartał. Czy jest on przychodem pracownika a co za tym idzie czy jest opodatkowany podatkiem dochodowym i oskładkowany?

Odpowiedź: Kwota wypłacanego w oparciu o Kodeks pracy pracownikowi ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej jest zwolniona z oskładkowania i opodatkowania. Wysokość tego ekwiwalentu można skalkulować np. w oparciu o cennik pralni usługowej bądź rynkowe ceny środków piorących.

1. Obowiązek pracodawcy - dostarczenie nieodpłatne odzieży i obuwia

Do istotnych obowiązków pracodawcy należy m.in. dostarczanie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniającego określone normy. Ponadto podmioty zatrudniające powinny zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości zarówno użytkowe jak i ochronne oraz zapewnienie odpowiednio ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania.

2. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego - w jakich sytuacjach?


Niekiedy pracodawca może zaproponować na pewnych stanowiskach używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej sytuacji podwładnym należy wypłacić ekwiwalent pieniężny. Tak stanowi art. 2377 § 2 i § 4 Kodeksu pracy, dalej: kp.

Z kolei art. 2379 § 3 kp przewiduje, iż jeśli zakład pracy nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej (własnej albo przydzielonej przez pracodawcę) czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez pracownika kosztów.
 
Przy czym trzeba pamiętać, iż nie można powierzyć zatrudnionemu prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi (art. 23710 kp).
 
Przepisy prawa pracy nie określają zasad ustalania i wypłacania rzeczonego ekwiwalentu. W praktyce ustalenia dotyczące wypłaty ekwiwalentu (jego wysokości i częstotliwości wypłaty) są najczęściej zawierane w wewnętrznych uregulowaniach pracodawcy (np. w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania).

Ustalając wysokość omawianego świadczenia można odwołać się przykładowo do opłat, jakie pobierają za swe usługi pralnie usługowe. Zasadnym będzie tu także uwzględnienie stopnia zabrudzenia odzieży oraz odniesienie się do rynkowych cen środków piorąco-czyszczących, kosztów energii elektrycznej, wody itp.

Pracodawca w aktach wewnątrzzakładowych ma możliwość wskazać podstawy do obniżenia lub pozbawienia zatrudnionego prawa do ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie odzieży roboczej. Wyznaczenie reguł dotyczącej tych kwestii pozostaje wyłącznie w gestii zakładu pracy.

W Kodeksie pracy nie znajdziemy wskazówek na podstawie, jakiego dokumentu powinniśmy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Rozliczenie i wypłata takiego rodzaju świadczenia może odbywać się na podstawie głównej listy płac, na której naliczane są wszystkie składniki wynagrodzenia za dany miesiąc albo też na osobnej specjalnie wyodrębnionej w tym celu liście płac.
 

3. Składki na ZUS i podatek od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za pranie odzieży

Kwota wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wypłacona w oparciu o Kodeks pracy jest zwolniona: z oskładkowania, co wynika z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) i opodatkowania, z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Możemy tu także powołać się na pismo Ministra Finansów z 6 maja 2005 r. MF PB5/AŁ-033-42-627/05 Biuletyn Skarbowy nr 4 z 2005 r., s. 20.kg

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes