Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Kadry i Płace

Stawienie się do pracy (na wezwanie przełożonego) w trakcie zwolnienia lekarskiego a prawo do wynagrodzenia

24.11.2010 10:30  Kadry i Płace
Stawienie się do pracy (na wezwanie przełożonego) w trakcie zwolnienia lekarskiego a prawo do wynagrodzenia
Będąc na zwolnieniu chorobowym pracownik musiał kilka razy stawić się w pracy, ponieważ z racji zajmowanego stanowiska (księgowy) był potrzebny. Czy może on wystąpić do pracodawcy, aby wypłacił mi 100% wynagrodzenia zamiast 80%, a może jest inny sposób rekompensaty za poświęcony czas?

Pracownik, który w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy świadczył ją na rzecz swojego pracodawcy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisu art. 92 Kodeksu pracy ani do zasiłku chorobowego. Za czas pracy przysługuje mu normalne wynagrodzenie, jakie wynika z umowy o pracę.

Zwolnienie lekarskie ma służyć powrotowi pracownika do zdrowia


Zaświadczenie lekarskie stwierdza czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Przy wystawianiu ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby należy brać pod uwagę jego stan zdrowia, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy. Zaświadczenie lekarskie wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Powyższe oznacza, że lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie orzeka, iż rozpoznana choroba uniemożliwia pracownikowi świadczenie pracy i wymaga leczenia. Pracodawca nie powinien więc dopuszczać pracownika do pracy w czasie przeznaczonym na terapię i zdrowienie.

Za pracę wykonaną - normalne wynagrodzenie

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80% podstawy wymiaru, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Nie przysługuje ono jednak w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Z kolei zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 

Z powyższego wynika, że świadczenia chorobowe (zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek) nie przysługują za czas, w którym pracownik ma prawo do wynagrodzenia. W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.
 

Zatem, skoro pracownik przerwał zwolnienie lekarskie i przychodził do pracy, to za czas przepracowany nabył prawo do normalnego wynagrodzenia, jakie wynika z umowy o pracę. Nie może dojść jednocześnie do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia za pracę.

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jeśli jednak praca w trakcie zwolnienia przebiegała u macierzystego pracodawcy, to ZUS nie wypłaca zasiłku tylko za czas wykonywania pracy, a za pozostałą część zwolnienia - tak.

Podstawa prawna:
art. 80, art. 92 Kodeksu pracy,
art. 17 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
§ 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz.U. z 1999 r. nr 65, poz. 741).kg 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes