BM BPH: Przeceny ciąg dalszy

22.03.2013 09:22  Komentarze giełdowe
Sesja
Choć na otwarciu czwartkowych notowań WIG wzrósł o 0,41%, a WIG20 poszedł w górę o 0,53% do 2435,54 pkt to już po godzinie handlu indeksy zanurkowały poniżej środowego zamknięcia. Pretekstem gwałtownej wyprzedaży były nieoczekiwane słabe odczyty PMI dla Francji i Niemiec. W zapomnienie inwestorów poszły słowa B. Bernanke, który na środowej konferencji potwierdził utrzymaniu przez Fed programu skupu aktywów na dotychczasowym poziomie co zostało pozytywnie odebrane przez rynki. Pokłosiem słabych danych z dwóch najważniejszych gospodarek strefy euro był również słaby odczyt PMI dla całej strefy. Pocieszeniem dla inwestorów były dobre dane z W. Brytanii, gdzie sprzedaż detaliczna w lutym wzrosła +2,1% m/m i +2,6% r/r przy prognozie +0,4% m/m i +0,5% r/r. Przed otwarciem giełd za oceanem inwestorzy poznali dane z rynku pracy i PMI dla przemysłu amerykańskiego. Lepsze dane z rynku USA nie wpłynęły na poprawę nastrojów. A wręcz przeciwnie. Giełdy amerykańskie otwarły się na minusach i spadki w Warszawie przybrały na sile. Obraz rynku nie zmienił się do końca notowań. WIG20 stracił 1,11%, WIG spadł o 1,06% przy obrotach wynoszących 883 mln zł.

Sytuacja techniczna
Czwartkowa sesja była już piątą z rzędu spadkową. Nastroje na rynku były złe z powodu publikacji gorszych od oczekiwań wskaźników PMI w Europie. Na wykresie indeksu WIG pojawił się wysoki czarny korpus, który jest następstwem nieudanego ataku  w środę na opór stanowiący połowę czarnego korpusu z wtorku. Tym samym w ramach wczorajszego spadku kurs indeksu dotarł do wsparcia będącego minimami z 21 lutego znajdującymi się na 45 420 pkt. Jeśli poziom ten pęknie, to opisywany na początku tygodnia scenariusz głębszej korekty będzie wysoce prawdopodobny. Dużo wskazuje na to, że trwająca od stycznia korekta przyjmie postać trójfalową, przy czym pierwsza fala spadkowa zakończyła się w 21 lutego, później było niewielkie odbicie kursu (fala druga), a od tygodnia trwa przecena, która wkomponowuje się w falę trzecią. Jeśli fala ta miałaby być adekwatna do długości pierwszej fali korekcyjnej, to indeks WIG mógłby dotrzeć w okolice 44 500 pkt. Kupujący nie są jeszcze na przegranej sytuacji, gdyż oscylator RSI utrzymuje swoje wskazania powyżej dolnej linii hamującej ten indykator w trakcie korekt trendów wzrostowych. Oznacza to, że jeśli kupujący nie pogłębią wczorajszych spadków, to istnieje szansa na realizację scenariusza podwójnego dna, a to z kolei dałoby czas RSI na odreagowanie i tym samym na utrzymanie głównego trendu wzrostowego. Co później się wydarzy – czas pokaże, gdyż nie sposób tego przewidzieć. Aktualne poziomy indeksu WIG są o tyle ciekawe, że szybko powinno okazać się, który z opisanych scenariuszy zrealizuje się.

ROVESE

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2012 r.
BM BPH Wyniki producenta sanitariatów w 4Q na wszystkich poziomach rachunku wyników są gorsze od oczekiwań rynkowych. Skonsolidowane przychody Rovese w trzech ostatnich miesiącach 2012 r. spadły do 376 mln zł z 381 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 400,3 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego grupa wykazała stratę w wysokości 16,6 mln zł (rok wcześniej było to 5,2 mln zł zysku), co odbiega od oczekiwań rynkowych, zakładających zysk w wysokości 5,2 mln zł. Również strata netto grupy w wysokości 36,4 mln zł (w 4Q 2011 r. było to 27,7 mln zł zysku) okazała się wyższa od konsensusu, zakładającego 8,9 mln zł straty. W całym roku 2012 r. grupa zanotowała 62,7 mln zł straty netto (wobec 83,2 mln zł zysku przed rokiem), 18,2 mln zł zysku operacyjnego (-86,1% r/r) przy przychodach na poziomie 1 669 mln zł (+1,9% r/r). Skonsolidowana EBITDA spadła o 34% r/r do poziomu 162,3 mln zł. Mocny spadek rentowności na działalności operacyjnej (marża brutto spadła do 31,7% z 36,7% w 2011 r. a marża EBITDA o 5,3 p.p. do poziomu ledwie 9,7% w minionym roku) związany był głównie ze spadkiem sprzedaży na rynku polskim. Pozytywną stronę wyników widać jednak w zakresie przepływów operacyjnych, które w skali całego roku wzrosły na poziomie grupy z poziomu 105 mln zł w 2011 r. do 232 mln zł w minionym roku. /konsensus PAP/

Gant
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2012 r.
BM BPH Wyniki spółki za IV kwartał są bardzo słabe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 14,5% r/r do 92,11 mln zł, jednak spółka poniosła stratę brutto ze sprzedaży na poziomie 12,75 mln zł. W czwartym kwartale dokonano aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych in minus o 121,67 mln zł. Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wyniosły łącznie 9 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły z 2,62 mln zł do 134,86 mln zł. IV kwartał spółka zamknęła stratą operacyjną w kwocie 271,59 mln zł (wobec zysku 10,94 mln przed rokiem). Dodatkowo wyniki IV kwartału zostały przygniecione ujemnym saldem przychodów i kosztów finansowych w kwocie prawie 150 mln zł, przy czym w IV kw. 2011 r. saldo to było dodatnie i wynosiło 5,3 mln zł. Na poziomie wyniku netto spółka poniosła 391,9 mln zł straty wobec 6,81 mln zł zysku przed rokiem. Całoroczna strata netto wyniosła 412,39 mln zł, przy przychodach wynoszących 403,38 mln zł. W opinii audytora, spółka nie przedstawiła wystarczających dowodów zapewniających o możliwości kontynuowania przez nią działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Audytor uznał także za bezprzedmiotowe rozpatrywanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VISTULA

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2012 r.
BM BPH Wyniki retailowej grupy w 4Q (najlepszym okresie w roku dla detalisty) są gorsze od oczekiwań rynkowych. Już spadek obrotów w trzech ostatnich miesiącach 2012 r. o 3,1% r/r do poziomu 117,9 mln zł okazał się wyższy niż zakładał rynek (120,3 mln zł). Na poziomie wyniki operacyjnego grupa wykazała 15,6 mln zł zysku (-11,6% r/r), podczas gdy rynek zakładał EBIT w wysokości 17,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto w wysokości 8,6 mln zł (-21% r/r) okazał się niższy o przeszło 17% r/r gorszy od konsensusu, zakładającego zysk na poziomie 10,4 mln zł. W całym roku 2012 r. grupa wypracowała 12,3 mln zł straty netto (wobec uwaga: 6 tys. zł zysku przed rokiem), 28,1 mln zł zysku operacyjnego (+10,6% r/r) przy przychodach na poziomie 395,5 mln zł (+2% r/r). Przychody w segmencie odzieżowym w 2012 roku były o 1,8 mln zł wyższe niż w roku poprzednim a wzrost sprzedaży osiągnięty został przede wszystkim w obszarze sprzedaży detalicznej (dla marki Vistula wzrost o 10%, dla marki Wólczanka o 14%), w głównej mierze dzięki rosnącej sprzedaży z 1 m2. Sumarycznie, za płaską dynamikę sprzedaży w segmencie odpowiada jednak znaczne ograniczenie przychodów ze sprzedaży usług przerobowych oraz sprzedaży hurtowej, których wartość spadła o 20% r/r i wyniosła 28,9 mln zł. Marża brutto segmentu odzieżowego w roku 2012 wyniosła 52,4% w stosunku do 53,2% w roku poprzednim. Przychody w segmencie jubilerskim wyniosły w 2012r. 156,6 mln zł (+2% r/r). Marża brutto segmentu jubilerskiego w roku 2012 uległa obniżeniu do poziomu 50,8% i (-1,3 p.p.). Łącznie marża wyniku brutto na sprzedaży spadła o 1,6 p.p. do 51,8%. Ciążące spółce od lat koszty finansowe spadły w 2012 r. do 21,2 mln zł z 26,3 mln zł przed rokiem. Skonsolidowane przepływy operacyjny spadły w 2012 r. o przeszło 34% r/r z poziomu 25 mln zł do 16,4 mln zł. Na koniec 2012 r. powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do poziomu ok. 24,8 tys. m2. Powierzchnia sprzedaży w segmencie jubilerskim wzrosła o 2,9 % a w segmencie odzieżowym o 3,5 %./konsensus PAP/

PBG
Strata netto PBG w 4Q 2012 r. wyniosła 1,32 mld zł. Grupa PBG miała w 4Q 2012 roku 1,32 mld zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostko dominującej. W całym 2012 roku strata wyniosła 2,85 mld zł. Strata operacyjna w 4Q wyniosła 1,5 mld zł, a w całym roku 3,52 mld zł. Przychody grupy w okresie październik-grudzień ukształtowały się na poziomie 386 mln zł. W całym 2012 roku było to 1,84 mld zł. Zobowiązania PBG na koniec 2012 roku wyniosły 4,18 mld zł, z czego 1,03 mld zł to zobowiązania długoterminowe, a 3,15 mld zł krótkoterminowe. Zarząd, biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki PBG oraz grupy, wskazał w raporcie "na istnienie zagrożenia co do możliwości kontynuowania działalności". Audytor nie wydał opinii o sprawozdaniu finansowym. /PAP/

BZ WBK
Proces budowy księgi popytu na akcje BZ WBK sprzedawane przez KBC i Santandera zakończył się przy cenie 245 zł - poinformował PAP.

Pelion
Zarząd Peliona rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok.

BERLING
Zarząd Berlinga chce przeznaczyć 3,5 mln zł z zeszłorocznego zysku na dywidendę.

izostal
Zarząd Izostalu proponuje przeznaczenie na dywidendę 5,89 mln zł za zysku netto za 2012 r., co daje 0,18 zł dywidendy na akcję.

Sonel
W 2013 roku Sonel planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę ok. 7 mln zł. Spółka liczy na 2,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych - poinformował w liście do akcjonariuszy Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela.

JWC
JW Construction planuje, że w 1Q 2013 r. sprzeda ok. 200 mieszkań, a w całym roku - ponad 1 000 lokali. Oferta dewelopera może w tym czasie przekroczyć 3 000 mieszkań. Spółka oczekuje, że liczba przekazań wyniesie w tym roku ponad 1 000 lokali, a wyniki będą lepsze niż w latach 2011-2012.

Police

Zysk netto ZCh Police w czwartym kwartale wyniósł 0,57 mln zł wobec konsensusu na poziomie 13,8 mln zł zysku - podała spółka w raporcie rocznym.

AZOTY TARNÓW
Azoty Tarnów oceniają, że ten rok nie powinien być gorszy od ubiegłego w obszarze nawozowym. Natomiast w części tworzywowej, ze względu na wzrost cen surowców, można liczyć się z trudnościami - poinformował na konferencji A. Skolmowski, wiceprezes spółki.

ASBIS
ASBISc Enterprises prognozuje, że w 2013 roku zysk netto spółki będzie mieścił się w przedziale od 11 do 12,5 mln USD, a w przychody między 1,85 a 1,95 mld USD.

MCI

Grupa MCI kupuje udziały w spółce Indeks, liderze tureckiego rynku dystrybucji IT i dodatkowo chce w 2013 roku przeprowadzić od 4 do 6 projektów inwestycyjnych, na co chce przeznaczyć kilkaset milionów złotych - poinformował S. Janik, partner w MCI Management.

Presco
Portfel wierzytelności windykacyjnej spółki PRESCO wzrósł w 2012 roku o 40,6. do 1,52 mld zł. W 2013 r. spółka spodziewa się dalszego wzrostu rynku wierzytelności detalicznych, sama chce inwestować rozważnie, utrzymując obecną rentowność - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

DUDA

Polski Koncern Mięsny Duda planuje na 2013 rok poprawę marży netto, a utrzymanie w tym roku ubiegłorocznego poziomu przychodów byłoby zadowalające - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. PKM Duda spodziewa się w bieżącym roku dalszego spadku pogłowia trzody i spożycia wieprzowiny w kraju.

ZETKAMA
Zetkama w 2013 roku liczy na istotne wzrosty sprzedaży w segmencie armatury. Spółka nie wyklucza również wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok. Będzie to jednak uzależnione od jej planów akwizycyjnych - powiedział w rozmowie L. Jurasz, prezes Zetkamy.

DGA
DGA spodziewa się, że w 2013 roku odnotuje zysk, po tym jak w 2012 r. poniosła stratę w wysokości 2,6 mln zł. Wynik notowanej na NewConnect spółki R&C Union w 2013 r. może być bliski zeru - uważa A. Głowacki, prezes spółki.

REDAN
Redan spodziewa się, że jeszcze w pierwszym półroczu tego roku zanotuje spadek marż rok do roku, ale już sezon jesienno-zimowy powinien przynieść poprawę w porównaniu z rokiem ubiegłym - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. Firma zamierza likwidować nierentowne sklepy własne, renegocjować umowy najmu i dopasowywać kolekcję do oczekiwań klientów, którzy są zainteresowani tańszymi produktami. Nastąpiło złamanie wskaźników finansowych Redanu określonych w warunkach emisji obligacji serii C spółki, co upoważnia obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu papierów przez firmę - poinformował Redan w komunikacie.

BBI ZENERIS
BBI Zeneris NFI planuje emisję do 13 284 760 akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - wynika ze zmian w projekcie uchwały na NWZ spółki. Poprzednio planowano emisję do 13 948 999 akcji. Cena emisyjna pozostała bez zmian i ma wynieść 17 groszy.

CEDC
Agencja Moody's obniżyła rating PDR dla Central European Distribution Corporation (CEDC) do Ca-PD/LD. Perspektywa ratingu jest negatywna - podał Moody's w komunikacie.

CD PROJEKT
CD Projekt spodziewa się, że 2013 r. będzie dla grupy udany i zakończy się dobrymi wynikami. Wyraźne wzrosty wyników spodziewane są w 2014 r. Zarząd spółki "dobrze się czuje" z założeniami do programu motywacyjnego, które odnoszą się do wyników grupy.

MOSTOSTAL WARSZAWA
Mostostal Warszawa miał w 2012 r. 114,3 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Audytor spółki zwraca uwagę, że rozpoznane w przychodach roszczenia zwiększyły wynik o 115 mln zł i wskazuje istnienie niepewności, które stwarzają zagrożenie co do zdolności kontynuowania działalności.

Rafako
Portfel zamówień Rafako na koniec 2012 r. miał wartość 5,1 mld zł. Spółka liczy na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego w 2013 r. - poinformował w liście do akcjonariuszy prezes P. Mortas.

Polnord
Polnord chce zwiększyć ofertę sprzedażową i zakłada, że w 2013 r. rozpocznie się realizacja 11 projektów mieszkaniowych na 2.749 lokali i 146,7 tys. m kw. PUM - podała spółka w raporcie.

OTMUCHÓW
Spółka podała skonsolidowane wyniki finansowe za 2012 rok.
BM BPH W całym 2012 roku Otmuchów miał 315 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 37,9% r/r. EBITDA wzrosła do 25,4 mln zł (+18,8% r/r), EBIT spadł do 13,6 mln zł (-4,7% r/r), a zysk netto spadł do 6,5 mln zł (-24,7% r/r). W samym IV kwartale’12 spółka miała przychody na poziomie 85 mln zł, co oznacza stagnację w stosunku do roku ubiegłego i ponadto jest wynikiem gorszym od rynkowego konsensusu zakładającego 93,5 mln zł przychodów. Wyraźnie pogorszyła się marża brutto ze sprzedaży, która spadła do 25% (-8 p.p.) wobec IV kwartału’11. Pogorszenie wyniku nastąpiło również na poziomie zysku operacyjnego, który wyniósł 4,8 mln zł wobec konsensusu zakładającego 7 mln zł. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej spadł do 2 mln zł, wobec 4,7 mln zł w IV kwartale’11 oraz konsensusu na poziomie 4,2 mln zł. /konsensus PAP/  

MAKARONY
Zarząd Makaronów Polskich zamierza w 2013 r. osiągnąć wzrost organiczny na poziomie ponad 10% i trwale odzyskać rentowność - podała spółka w sprawozdaniu zarządu do wyników spółki za 2012 r.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk


Notowania ASBIS
Notowania AZOTYTARNOW
Notowania BBIZENNFI
Notowania BERLING
Notowania BZWBK
Notowania CDPROJEKT
Notowania CEDC
Notowania DGA
Notowania DUDA
Notowania Gant
Notowania izostal
Notowania JWCONSTR
Notowania MAKARONPL
Notowania MCI
Notowania MOSTALWAR
Notowania OTMUCHOW
Notowania PBG
Notowania Pelion
Notowania Police
Notowania Polnord
Notowania Presco
Notowania Rafako
Notowania REDAN
Notowania ROVESE
Notowania Sonel
Notowania VISTULA
Notowania WIG20
Notowania ZETKAMA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda