BM BPH: Strona popytowa walczyła do końca

02.04.2012 09:11  Komentarze giełdowe
Sesja
W piątek od rana giełdy europejskie redukowały straty z dni poprzednich. Nie było to może bardzo dynamiczne odbicie, ale korekta spadkowa też nie imponowała dynamiką, chociaż wydawało się, że podparta jest istotnymi problemami Hiszpanii, gospodarki zdecydowanie ważniejszej dla strefy euro niż chociażby grecka. Trudno w tej chwili oceniać czy to wiara inwestorów w załatanie problemów Eurolandu, czy też efekt windows dressing (koniec kwartału), który nie pozwolił podaży rozwinąć skrzydeł. Ta druga hipoteza zostanie szybko zweryfikowana z początkiem kwietnia. Na pocieszenie dla kupujących trzeba przyznać, że w piątek dostali mały prezent od polityków. Na szczycie ministrów finansów UE zwiększono środki funduszy pomocowych do 800 mld euro. Rynek co prawda oczekiwał więcej (niecały 1 mld euro), ale decyzja została przyjęta z ulgą, nie raz bowiem europejscy politycy mieli problemy z konsensusem w sprawach finansów. WGPW w piątek pozostawała nieco w cieniu innych giełd europejskich i od rana niewiele się na warszawskim parkiecie działo. Przez większość czasu WIG20 poruszał się w wąskim zakresie, przy ponad półprocentowych plusach. Dopiero ostatnie godziny wniosły nieco ożywienia z tym, że aktywniejsza zrobiła się najpierw strona podażowa. Impulsem był słabszy od oczekiwań indeks Chicago PMI (62,2 vs 63 pkt) i słaby początek sesji w USA. Sam finisz jednak zdominowali kupujący, którzy na fali odbicia na Wall Street, podczas ostatnich minut notowań wyprowadzili WIG20 0,7% nad kreskę (2287 pkt), przy ostatecznym obrocie 780 mln PLN.

Sytuacja techniczna
W trakcie ostatniej sesji w minionym tygodniu na wykresie indeksu WIG pojawiła się świeca doji, ulokowana tuż pod długoterminową linią trendu spadkowego, zapoczątkowanego w maju ub. roku. Wymowa doji informuje o absolutnej równowadze sił pomiędzy stronami rynkowymi oraz o braku pomysłu odnośnie dalszego kształtowania się kursu. Nie powinno to dziwić, gdyż w średnim okresie oscylator pokazujący siłę i kierunek trendu głównego, wskazuje na konsolidację przy rekordowo niskich wskazaniach: ADX przyjął w piątek wartość 15 pkt, znacznie poniżej umownego poziomu 20 pkt, oddzielającego trendy skośne od bocznych. RSI traci użyteczność prognostyczną, ponieważ oscyluje wokół neutralnego poziomu 50. Strona kupująca już dwukrotnie przełamała wspomnianą linię trendu, a spadki kursu były potem płytkie. Może to oznaczać zbieranie sił przed kolejnym atakiem, który może okazać się skuteczny. Jednak obecnie rynek sprawia wrażenie wyczekiwania na odpowiedni moment. Gdyby doszło do przełamania minimów z marca, to opisywany scenariusz mógłby się załamać.

BYTOM / GINO ROSSI
Spółki podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez Bytom Gino Rossi tj. przez przeniesienie całego majątku Gino Rossi S.A. na Bytom S.A. w zamian za akcje emisji łączeniowej, jakie Bytom S.A. wyemituje i wyda akcjonariuszom Gino Rossi.
W przekonaniu stron pomiędzy Bytom S.A. a Gino Rossi S.A. zachodzą istotne synergie organizacyjne, kosztowe oraz produktowe, a także komplementarność biznesowa, które uzasadniają ekonomicznie projekt połączenia obu spółek. W dłuższej perspektywie połączenie obu spółek przyczyni się do powstania nowej jakości na polskim rynku odzieżowym, wzmocni pozycję konkurencyjną połączonych spółek, a także służyć będzie budowaniu wartości dla akcjonariuszy obu spółek.
W trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia w zakresie warunków realizacji wskazanej wyżej transakcji.

Talex
Spółka zawarła umowę ze Skarbem Państwa (Lasy Państwowe) na dostawę oprogramowania o maksymalnej łącznej wartości brutto 7,9 mln PLN. Umowa realizowana będzie w oparciu o składane przez zamawiającego zamówienia - określona w umowie jej wartość, jest kwotą orientacyjną.

BRE
Zarząd spółki BRE Bank SA podał do wiadomości, że dywidenda za rok 2011 nie będzie wypłacona.

BLACK LION/JWC
30 marca 2012 r. wygasła umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z dnia 29 marca 2011 roku  zawarta pomiędzy VIS Investments Sp. z o.o. Sp. KA (spółka zależna NFI Black Lion) a J.W. Construction Holding, której przedmiotem była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 o łącznej powierzchni 81.185,00 m2. O nie spełnieniu się warunku pod jakim była zawarta ww. umowa Fundusz informował początkiem marca br.

Trion

Spółka planuje kolejną ofertę w ramach kapitału docelowego. Do końca 2015 r. chce sprzedać miliard akcji. Dziś zarejestrowanych jest 866 milionów walorów. Pieniądze z emisji zamierza przeznaczyć między innymi na akwizycje firm budowlano-deweloperskich, powiedział prezes firmy, Jarosław Żołędowski (Parkiet)

Mercor
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym br. wyniosły 28,2 mln zł (+8,6% r/r).

PBG
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) zmniejszył zaangażowanie w spółce z 10,14% głosów na WZA do 9,74%. Udział PPIM w kapitale zakładowym spółki zmniejszył się z 12,8% do 12,29%.

DUDA
Wiceprezes zarządu spółki, Pan Roman Miler zbył w dniu 27.03.2012 r. na GPW 200.000 sztuk akcji spółki po średniej cenie 0,78 zł za jedną akcję.

KALENDARIUM
Dane makro


09:00 Polska – indeks PMI dla przemysłu w marcu (prognoza: 49,65 pkt; poprzednio: 50 pkt)
09:53 Niemcy - indeks PMI dla przemysłu w marcu (poprzednio: 50,2 pkt; prognoza: 48,1 pkt)
09:58 strefa euro - indeks PMI dla przemysłu w marcu (poprzednio: 49 pkt; prognoza: 47,7 pkt)
16:00 Wlk. Brytania - indeks PMI dla przemysłu w marcu (prognoza: 50,7 pkt, poprzednio: 51,2 pkt)
11:00 strefa euro - stopa bezrobocia w lutym (prognoza: 10,8%, poprzednio: 10,7%)
16:00 USA - indeks ISM dla przemysłu w marcu (poprzednio: 52,4 pkt; prognoza: 53,5 pkt)

Wydarzenia w spółkach

Brak informacji

BM BPH

kk


Notowania BLACKLION
Notowania BRE
Notowania BYTOM
Notowania DUDA
Notowania GINOROSSI
Notowania JWCONSTR
Notowania Mercor
Notowania PBG
Notowania Talex
Notowania Trion
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda