BM BPH: Symboliczny wzrost na WGPW

14.08.2013 09:23  Komentarze giełdowe
Sesja

Na otwarciu wtorkowej sesji WIG20 zyskiwał 0,41%, a WIG wzrósł 0,31%. Na plusie dzień rozpoczęły również inne najważniejsze europejskie parkiety: DAX +0,30%, FSTE +0,42%, CAC +0,20%. Przed rozpoczęciem sesji wynikami kwartalnymi pochwalił się Lotos i Bank BPH. Zarówno w przypadku jednej jak i drugiej spółki wyniki okazały się lepsze od ubiegłego roku i lepsze od oczekiwań rynkowych. Udany początek na warszawskim parkiecie to głównie konsekwencja drożejących akcji KGHM, JSW, BRE i Eurocash. O godz. 11:00 inwestorzy w Europie zostali pozytywnie zaskoczeni optymistycznym odczytem instytutu ZEW z Niemiec i zgodnym z konsensusem rynkowym wynikiem produkcji przemysłowej w strefie Euro. Około południa indeks WIG20 utrzymywał się kilka punktów powyżej poziomu poniedziałkowego zamknięcia (2 444 pkt) przy obrotach przekraczających 280 mln zł.

Przy wzrostach na parkietach europejskich w drugiej części sesji przy ul. Książęcej nastąpiło lekkie pogorszenie nastrojów wywołane zapewne realizacją zysków przez część inwestorów. Spadki, które dotknęły poranne lokomotywy wzrostów spowodowały, że wartość indeksu WIG20 obniżyła się do poziomu 2427 pkt (-0,39%). Godz. 14:30 przyniosła publikację danych o lipcowej sprzedaży detalicznej z gospodarki amerykańskiej, które okazały się niejednoznaczne i tym samym wywołały dalsze pogłębienie spadków na WGPW. Ostatecznie jednak na finiszu notowań WIG20 symbolicznie zyskał 0,09% ( 2 442 pkt) przy obrotach wynoszących ponad 645 mln zł, a WIG zwyżkował do poziomu 49 747 pkt (+0,34%).

Sytuacja techniczna

Wtorkowa sesja przyniosła kontynuację trendu wzrostowego na WIG, przez co wykres zbliżył się do psychologicznej bariery 50 000 pkt. W ramach ruchu wyznaczona została kolejna luka hossy, co należy odczytywać jako sygnał potwierdzający zdolność kupujących do kontynuacji zwyżki. Siłę trendu wzrostowego potwierdza ADX, który pnie się na północ przy znacznej przewadze linii +DI. Sygnałem ostrzegawczym, iż obecne momentum może zostać skontrowane w rejonie ważnych oporów (50 500 pkt – szczyt z 2011 r.), jest zachowanie RSI , który w bezpośredniej bliskości maksimów z przełomu maj/czerwiec wyraźnie wyhamował zwyżkę. Poza tym we wtorek strona podażowa podjęła pierwsze próby przejęcia inicjatywy o czym świadczy doji z większym dolnym cieniem. Szansa na powstrzymanie ewentualnej korekty pojawi się jednak bardzo szybko – silnym wsparciem powinien być poziom czerwcowych szczytów oraz obszar luk hossy z ubiegłego tygodnia.

KGHM   
Spółka opublikowała wyniki za 2 kwartał 2013 r.

BM BPH Skonsolidowane wyniki spółki są poniżej prognoz. Na poziomie przychodów spółka w 2 kwartale’13 jeszcze nieznacznie przebiła konsensus odnotowując sprzedaż blisko 6 mld zł (-14,4% r/r), podczas gdy oczekiwania rynkowe zakładały niecałe 5,8 mld zł przychodów. Ujemne dynamiki na niższym poziomie rachunku zysków i strat w ujęciu skonsolidowanym są jeszcze większe. Przy spadku marży brutto ze sprzedaży do 24,2 % (-5,5 p.p. r/r) marża operacyjna spadła do 16,6% (-10 p.p. r/r) a marża netto do 11,4% (-7,9 p.p. r/r). W efekcie zysk operacyjny spadł do 998 mln zł (-46,3 mln zł), co jest wynikiem gorszym od prognoz zakładających średnio EBIT na poziomie 1 158 mln zł. Zysk netto rozminął się z konsensusem in minus o 16,4% i wyniósł 685 mln zł (-49,4% r/r). Spółka w raporcie podała, iż jest w trakcie weryfikacji prognoz publikowanych w zakresie wyników jednostkowych, głównie ze względu na pogorszenie notowań metali. Jednostkowe przychody KGHM w 1 półroczu’13 wyniosły 9 503 mln zł i stanowią 50% wykonania wcześniej publikowanych prognoz, EBITDA wyniosła 2 809 mln zł a wynik netto 1 725 mln zł, co oznacza wykonanie odpowiednio 53% i 54% zakładanego planu./konsensus PAP/

PGNIG   
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał.

BM BPH Przychody ze sprzedaży w II kwartale wzrosły o 12,3% r/r do 6 535 mln zł, co było poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 6 747 mln zł. Spółka znacząco poprawiła marżę EBIT z -5,5% do 11,4%, co łącznie przełożyło się na wzrost wyniku operacyjnego z -322 do 747 mln zł. W tym przypadku konsensus rynkowy (PAP) wskazywał na wynik operacyjny w kwocie 587 mln zł. Na poziomie zysku netto wypracowano 352 mln zł, co z kolei było wynikiem poniżej oczekiwań, gdyż konsensus rynkowy przewidywał kwotę 393 mln zł. Spółka poprawiła marże na wszystkich poziomach zysku w rachunku wyników, marża netto wzrosła z -4,9 do 5,4%. W drugim kwartale gazowa spółka wypracowała dodatni cash flow operacyjny w kwocie 976 mln zł, wobec ujemnego 710 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

PGE   
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka zależna PGE, podpisała aneks do umowy ze spółkami Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa w sprawie warunków wydania polecenia rozpoczęcia prac na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka zależna PGE, zawarła umowę z Kompanią Węglową na dostawy węgla kamiennego w latach 2018 - 2038 na potrzeby nowych bloków w Elektrowni Opole, w przypadku realizacji tej inwestycji.

CEZ   
Czeski koncern energetyczny CEZ w drugim kwartale 2013 r. zanotował spadek zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 10,8 mld CZK z 12,8 mld CZK w analogicznym okresie 2012 roku.

AGORA   
- Grupa Agory miała w drugim kwartale 2013 roku 1,3 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 1,3 mln zł zysku netto w II kw. 2012 r. Zysk netto okazał się niższy od konsensusu, który zakładał 2 mln zł zysku w II kwartale.
- Agora obniżyła prognozę dla rynku reklamy w dziennikach na 2013 rok do 24-27% spadku z 22-25% spadku prognozowanego wcześniej.

Sygnity   
- Zysk netto Sygnity przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale roku obrotowego 2012/13 wyniósł 1,16 mln zł. Zysk okazał się 5,5% wyższy od konsensusu, którzy zakładał się 1,1 mln zł zysku netto.
- Portfel zamówień grupy Sygnity na czwarty kwartał roku obrotowego 2012/13 wynosi ponad 81 mln zł. Portfel na rok 2013/14 wynosi 245 mln zł i jest wyższy o 59 mln zł r/r.

VISTULA   
- Vistula zrefinansowała zadłużenie ze środków pozyskanych z emisji akcji i obligacji. Teraz spółka będzie mogła pomyśleć o przyspieszeniu rozwoju, w tym ewentualnych akwizycjach – prezes spółki.
- Vistula wyemitowała 140 000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł oraz 40 mln akcji serii M o wartości nominalnej 0,20 zł i cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł.

... Więcej informacji w załączniku

BM BPH

ad


Notowania AGORA
Notowania CEZ
Notowania PGE
Notowania PGNIG
Notowania Sygnity
Notowania VISTULA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda