BM BPH: WGPW próbuje odrabiać zaległości do zachodu

28.03.2012 09:20  Komentarze giełdowe
Sesja
Poniedziałkowe wzrosty na giełdach zostały uzasadnione gołębim komunikatem FED oraz w jakimś stopniu poluzowaniem stanowiska Angeli Merkel w sprawie zwiększenia funduszy ratunkowych w strefie euro. Najważniejsze indeksy z Nowego Jorku ustanowiły nawet nowe, tegoroczne szczyty, co w szybkim tempie zakończyło korektę zapoczątkowaną w zeszłym tygodniu. WGPW wyjątkowo dobrze zareagował na poprawę globalnych nastrojów i we wtorek kontynuował wzrosty, przed południem zyskując powyżej 1%. W późniejszych godzinach zwyżki zostały zredukowane, przede wszystkim pod wpływem coraz słabszych notowań giełd zachodnioeuropejskich. Mimo to WIG20 wyróżniał się pozytywnie na rynkach, pozostając cały czas po dodatniej stronie odniesienia. Taka siła rodzimego parkietu jest ostatnio rzadkością – można spróbować ją łączyć z planami prywatyzacyjnymi MSP opublikowanymi we wtorek. Podaż akcji polskich blue chipów od strony Skarbu Państwa będzie prawdopodobnie mniejsza od oczekiwań, co powinno korzystnie wpłynąć na ich giełdową wycenę. Po południu jeszcze nadeszły uspokajające dane z USA, czyli indeks nastroju konsumentów Conference Board, który zgodnie z oczekiwaniami minimalnie pogorszył się w stosunku do lutowego odczytu. WIG20 ostatecznie zakończył dzień zwyżka o 0,8% (2324 pkt), co było wyraźnie najlepszym wynikiem w Europie.

Sytuacja techniczna
Indeks szerokiego rynku zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,74% przy obrotach na poziomie 920 mln zł. Startując z wyraźną luką hossy byki już na wstępie wczorajszych notowań oddaliły widmo testu wsparcia na średnich ruchomych, docierając w obszar 41 986 pkt. Niemniej jednak, pomimo usilnych prób popytu zapał z poranka nie wystarczył, aby pozostać w tym obszarze do końca sesji. Popołudniowy spadek entuzjazmu doprowadził do zredukowania części zwyżki, w efekcie czego na wykresie dziennym wyrysowana została świeca doji, co wskazuje na względną równowagę sił na rynku. Ruch wzrostowy potwierdziło zachowanie szybkich oscylatorów a zwłaszcza RSI, który wyraźnie zwyżkował, co zostało potwierdzone przez Composite Index i Derivative Oscylator. W dalszym ciągu poniżej 20 pkt pozostaje jednak oscylator siły trendu ADX, wskazując na średnioterminowy trend boczny. Dynamiczne ruchy kupujących z początku tygodnia świadczą o zwiększonym apetycie tej strony rynku na ponowny test oporu z okolic 42 400 pkt. Scenariusz ten może zostać zrealizowany już w trakcie dzisiejszych notowań, choć nieunikniony staje się mocny kontratak podaży.

KGHM
Spółka opublikowała prognozy na 2012 r. Prognoza wyników oparta na założeniach przyjętego budżetu zakłada osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 19 418 mln zł oraz zysku netto w kwocie 3 804 mln zł.
Szczegółowe założenia prognozy:
- Produkcja miedzi elektrolitycznej 562,0 tys. t (w tym ze wsadów obcych 147,3 tys. t)
- Produkcja srebra 1 098 t
- Średnioroczne notowania miedzi 8 000 USD/t
- Średnioroczne notowania srebra 30,00 USD/troz
- Kurs walutowy USD/PLN 3,09 USD/PLN
- Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 15 729 zł/t
- Nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 100 mln zł
- Nakłady inwestycyjne kapitałowe 10 671 mln zł
Na istotne zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2011 roku wpływają przede wszystkim: ujęcie w wyniku 2011 roku sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych, zmiana wyceny różnic kursowych, skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz pogorszenie warunków makroekonomicznych. Wysoki poziom wartości inwestycji kapitałowych wynika ze zrealizowanej w I kwartale 2012 r. transakcji nabycia spółki Quadra FNX Mining Ltd.
Zakładany znaczący wzrost kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w odniesieniu do 2011 r. wynika przede wszystkim z:
- uwzględnienia podatku od wydobycia niektórych kopalin, począwszy od maja br.,
- zmniejszenia wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w związku z wykorzystaniem zapasów w 2011 roku (poziom produkcji miedzi w koncentracie utrzymuje się w spółce na stałym poziomie),
- niekorzystnej wyceny szlamów anodowych z tytułu niższej planowanej ceny srebra i złota.

PBG
Jak poinformowała Kinga Banaszak-Filipiak, szefowa komunikacji PBG, Galeria Kujawska, spółka z grupy PBG, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (biurowiec Skalar w Poznaniu) za 122 mln zł (wartość księgowa 115 mln zł) i otrzymała zaliczkę. Finalizacja umowy spodziewana jest w najbliższych miesiącach. PBG podpisało też umowę z doradcą Knight Frank w procesie sprzedaży biurowca w Poznaniu i otrzymało informację kupujących o zainteresowaniu. Sprzedaż nieruchomości to jedno z działań zmierzających do oddłużenia grupy PBG. Wcześniej spółka informowała, że pracuje nad sprzedażą aktywów non-core, z których może pozyskać około 500-600 mln zł./PAP/

BENEFIT
Rada Nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd następujące zasady wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki z zysku za 2011 rok:
1) Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy 12.024.210 zł; dywidenda na akcję 5 zł; dzień dywidendy to 20.06.2012 r.; dzień wypłaty dywidendy 24.08.2012 r.
Wskazane powyżej zasady wypłaty dywidendy z części zysku za rok 2011 zostaną przedstawione przez zarząd jako rekomendacja dla WZA.
BM BPH Proponowana dywidenda w kwocie 5 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,1%.

WADEX
Zarząd spółki w raporcie bieżącym opublikowanym dnia 02.03.2012 r., dokonał korekty prognozy wyniku finansowego w stosunku do prognozy zaprezentowanej w raporcie bieżącym opublikowanym dnia 22.11.2011 r., przyjmując nową prognozę finansową dla spółki na rok 2011:
- przychody ze sprzedaży: 21.614 tys. zł
- zysk operacyjny: 2.642 tys. zł
- zysk brutto: 2.821 tys. zł
- zysk netto: 2.361 tys. zł.
Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego za rok 2011 przez biegłych rewidentów wynik finansowy uzyskany w 2011 r. kształtuje się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 21.614 tys. zł
- zysk operacyjny: 2.364 tys. zł
- zysk brutto: 2.525 tys. zł
- zysk netto: 2.151 tys. zł.
Obniżenie prognozy na rok 2011 w obszarze zysku operacyjnego oraz zysku brutto i netto było spowodowane wprowadzoną korektą w obszarze utworzonych rezerw, jak też aktualizacją podatku odroczonego. W obszarze przychodów ze sprzedaży nie wprowadzono zmian.

KRAKCHEMIA
Spółka poinformowała, że w dniu 27.03.2012 r. została podpisana trójstronna umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Przedmiotem umowy jest kontynuacja współpracy prowadzonej na podstawie umowy zawartej przez strony w dniu 20 stycznia 2010 roku. Współpraca ta obejmuje promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych). Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2013 r. i przewiduje 6 miesięczny okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia.

KALENDARIUM
Dane makro


10:30 Wielka Brytania - Produkt krajowy brutto za IV kw. 2011 r. (poprzednio: -0,2% k/k i 0,7% r/r, konsensus: 0,5% k/k i 0,4% r/r);
14:30 Stany Zjednoczone - Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu za luty (poprzednio: -3% m/m, konsensus: 1,6% m/m);
14:30 Stany Zjednoczone - Zamówienia na dobra trwałego użytku za luty (poprzednio: -3,7% m/m, konsensus: 3% m/m);
16:30 Stany Zjednoczone - Zmiana zapasów paliw wg DE za tydzień.

Wydarzenia w spółkach

    
Synthos - Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

BM BPH

kk


Notowania BENEFIT
Notowania KGHM
Notowania KRAKCHEM
Notowania PBG
Notowania WADEX
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda