DM BPS: Puls parkietu - rynek akcji

31.05.2013 08:49  Komentarze giełdowe
INFORMACJA DNIA

USA


Departament Handlu podał, że w 1Q’13 PKB USA wzrósł o 2,4% w ujęciu zannualizowanym Q/Q. Wcześniej wskazywano, że tempo wzrostu wynosi 2,5%.

USA

Departament Pracy USA poinformował, że w ubiegłym tygodniu liczb osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o 10 tys. do 354 tys.

KERNEL HOLDING (KER)

Rolnicza spółka opublikowała raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2012/2013 z którego wynika, iż wypracowała 597,9 mln USD przychodów (-0,2% r/r), co przy spadku marży handlowej do 17,9% oraz wyższym kosztom funkcjonowania przyczyniło się do wygenerowania zysku na poziomie netto sprzedaży na poziomie 15,2 mln USD vs. 40,9 mln USD rok wcześniej. Na poziomie netto strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3,4 mln USD vs. 37,2 mln USD zysku rok wcześniej. W ujęciu narastającym (1- 3Q’12/13) przychody wzrosły o 30,7% do 2.072,1,9 mln USD, które przy spadku marży handlowej przyczyniły się do wygenerowania 143,5 mln USD zysku EBIT oraz 66,3 mln USD zysku netto. W analogicznym okresie rok wcześniej spółka miała zyski wynoszące odpowiednio 161,2 i 139,1 mln USD.

Komentarz DM Banku BPS Informacja negatywna. Pogorszenie widać na wszystkich poziomach rachunku wyników, ponadto wyniki były gorsze od konsensu rynkowego, który na poziomie netto zakładał uzyskanie 20,2 mln USD zysku. W minionym kwartale EBIT wyniósł 24,5 mln USD i okazał się niższy o 34,3% od oczekiwań analityków na poziomie 37,3 mln USD. (M. Stebakow)

KERNEL HOLDING (KER)

Na podstawie 9 miesięcznych wyników opublikowanych w dniu 30 maja 2013 r., Kernel Holding publikuje skorygowane prognozy zysku EBITDA za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2013 w wysokości 310 mln USD. Firma nie podaje prognozy przychodów lub zysku netto.

Komentarz DM Banku BPS W zrewidowanych szacunkach na początku 2013 roku spółka planowała osiągnąć 2.800 mln USD przychodów, 350 mln USD EBITDA oraz 200 mln USD zysku netto. (M. Stebakow)

REDAN (RDN)

Zarząd Redan informuje, iż w dniu 29 maja 2013 r. otrzymał informację, że został podpisany przez wszystkie strony aneks zmieniający umowę dotyczącą procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego zawartą w dniu 21 grudnia 2012 r. (Umowa), o jakiej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2012 oraz 13/2013. Wprowadzona zmiana polega na wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy do dnia 15 lipca 2013 r. W konsekwencji zmiany powyższej Umowy, Redan zawarł w dniu 29 maja 2013 r. ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi obligacje serii D, drugą umowę w sprawie zmiany warunków emisji tych obligacji, polegającą na przesunięciu terminu wykupu z dnia 31 maja 2013 r. na 15 lipca 2013 r. oraz wprowadzeniu trzeciego okresu odsetkowego od 1 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2103 r.

Komentarz DM Banku BPS Tym samym spółka zyskuje czas, który niezbędny jest do wyemitowania obligacji zamiennych na akcje oraz zatwierdzenia przez sąd zmiany statutu spółki. (M. Stebakow)

REDAN (RDN)

Zarząd Redan informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu o rejestracji zmian statutu spółki zawierającego warunkowe podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda w liczbie nie większej niż 13.843.200. Dokonywane jest ono celem przyznania prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, a prawo objęcia akcji serii S może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku. (M. Stebakow)

REDAN (RDN)

Zarząd Redan informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Redan z dnia 29 maja 2013 r. podmiotem uprawnionym do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r. oraz 2014 r. jak i badania sprawozdań finansowych spółek Grupy Redan za rok obrotowy 2013 oraz 2014 została firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jana Pawła II 19 Warszawa. Żaden z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Redan nie korzystał z usług ww. podmiotu. (M. Stebakow)

GINO ROSSI (GRI)

Zarząd Gino Rossi informuje o otrzymaniu informacji od Rady Nadzorczej Spółki o wyrażeniu zgody na zorganizowanie przez Spółkę we współpracy z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie programu emisji obligacji do kwoty 30.000.000 PLN. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych z pierwszeństwem przeznaczenia na spłatę całości zadłużenia Spółki wobec banków stron porozumienia standstill tj.: Alior Bank S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A.

Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na pozyskanie przez spółkę finansowania w postaci kredytu bankowego przeznaczonego (wraz z finansowaniem pozyskanym z emisji obligacji refinansujących) na całkowitą spłatę zobowiązań Spółki wobec banków: Alior Bank S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. i w tym celu zawarcie przez Spółkę umowy kredytu bankowego do najwyższej sumy zadłużenia na kwotę 24.000.000 PLN oraz na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności banku udzielającego kredytu bankowego na składnikach majątku (w tym prawach własności przemysłowej) Spółki lub spółek zależnych od Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Simple Creative Products S.A., spółki zależnej od Spółki, wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przysługującym Simple Creative Products S.A. prawie ochronnym na słowno-graficzny znak towarowy "SIMPLE CREATIVE PRODUCTS" do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000 PLN.

Komentarz DM Banku BPS Tym samym spółka zapewniła sobie zmianę finansowania obcego, co przy emisji obligacji oznaczać będzie spłatę bieżących wierzycieli i rozwiązanie porozumienia standstill. Ponadto spółka zaciągnie kredyt na nowych warunkach, który w głównej mierze zostanie przeznaczony na finasowanie kapitału obrotowego. (M. Stebakow)

SOLAR COMPANY (SOL)

Zarząd Solar Company informuje o zwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które odbędzie się w środę, dnia 26 czerwca 2013 roku o godzinie 12:00 (dwunastej) w Poznaniu, przy ulicy 28 czerwca 1956 roku numer 217/219, kod pocztowy 61-485 Poznań.

Gant DEVELOPMENT (GNT, GNT0513, GNT0814)


Zarząd spółki przekazał do publicznej wiadomości informacje, że nie dokonał wykupu obligacji serii AB (GNT0513) i nie wypłacił odsetek od serii AW (GNT0814). Emitent planuje dokonać zapłaty ww. zaległości do 14 czerwca br. (K. Artyszuk)

GANT DEVELOPMENT (GNT)


Wszyscy obligatariusze posiadający obligacje serii BE wyrazili zgodę na zmianę terminu wykupu obligacji z 28 maja na 14 czerwca br.

Komentarz DM Banku BPS Obligacje serii BE posłużyły do zrolowania marcowego długu, tj. obligacji o wartości nominalnej ok. 27 mln PLN. (K. Artyszuk)

IDEON (IDE, IDE0315)


Zgodnie z porządkiem obrad na zaplanowanym na 28 czerwca ZWZ spółki jedną z uchwał będzie dalsze istnienie spółki. (K. Artyszuk)

KLON (KLN1115)

Dokonano korekty sprawozdania finansowego za 2012 r. w wyniku czego zysk netto wyniósł 308 877,60 PLN wobec wcześniejszych prognoz na poziomie 700 tys. PLN. Powodem korekty było dokonane rozliczenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego straty z 2007 r. na kwotę 259 552,50 PLN. (K. Artyszuk)

... Więcej informacji w załączniku

DM BPS

ad


Notowania Gant
Notowania GINOROSSI
Notowania IDEON
Notowania KERNEL
Notowania KLON
Notowania REDAN
Notowania SOLAR
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda