DM BPS: Puls parkietu

21.06.2013 08:44  Komentarze giełdowe
INFORMACJA DNIA

USA


Departament Pracy USA poinformował, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła z 336 tys. do poziomu 354 tys. Ekonomiści oczekiwali, że ich liczba wyniesie 340 tys.

SADOVAYA (SGR)

Sprzedaż węgla w maju 2013 roku wyniosła 3,65 tys. ton, a wydobycie osiągnęło 1,4 tys. ton. Ponadto spółka podała, że według wstępnych wyników, sprzedaż w czerwcu wyniesie ok. 5 tys. ton, przy wydobyciu na poziomie 2 tys. ton. W wyniku większej sprzedaży (przy niższym wydobyciu) zapasy mają skurczyć się z 3,4 tys. ton do zaledwie 430 ton.

Komentarz DM Banku BPS Pomimo, że grupie udaje się powoli odbudowywać wielkość sprzedaży węgla (w dużej mierze dzięki wprowadzeniu do użytkowania nowego modułu wzbogacania) to wyniki sprzedaży są niestety gorsze niż wcześniejsze szacunki spółki, które mówiły o sprzedaży w maju na poziomie 6,6 tys. ton (- 45%). Dlatego naszym zdaniem trudno przywiązywać większą uwagę do szacunków czerwcowej sprzedaży. Poza tym, nawet gdyby grupie udało się sprzedać w 2Q’13 łącznie ponad 9 tys. ton węgla, to przy obecnych cenach węgla oraz wysokich kosztach stałych spółce nie uda się zakończyć operacyjnie 2Q’13 na plusie. Dla przypomnienia warto dodać, iż jeszcze w 4Q’12 spółka sprzedała blisko 50 tys. ton węgla (ponad 4x), a zakończyła kwartał z ponad 16 mln USD stratą. (Ł. Kopeć)

SEKO (SEK)

Zarząd SEKO informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 864 500,00 PLN, co stanowi 0,13 PLN na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 6 650 000 sztuk. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 4 lipca 2013 r., a terminy wypłaty dywidendy na 18 lipca 2013 r.

Komentarz DM Banku BPS Informacja pozytywna zwłaszcza, iż spółka znajduje się w naszym portfelu inwestycyjnym i od początku inwestycji stopa zwrotu wynosi +42,2%. Biorąc pod uwagę wczorajsze zamknięcie stopa dywidendy (DY) wyniesie 2,16%. W 2012 r. zysk netto spółki wyniósł 2,07 mln PLN, co oznacza, iż stopa wypłaty dywidendy wyniosła 41,8%. (M. Stebakow)

TAURON PE (TPE)

Prezes spółki Tauron Dariusz Lubera poinformował, że projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy 850 MW w Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu zmierza ku zawieszeniu. Podkreślił jednak, że nie jest rozważana całkowita rezygnacja z projektu.

Komentarz DM Banku BPS Informacja oczekiwana. Przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej (ok. 150 PLN/MWh) budowa elektrowni CCGT nie jest opłacalna ze względu na wysoki koszt paliwa. Szacujemy, że koszt zmienny wytwarzania w przypadku tego projektu wyniósłby ok. 190-200 PLN/MWh. Dodatkowo blok ten pracowałby tylko i wyłącznie w kondensacji, więc nie byłoby dodatkowego źródła przychodów w postaci żółtych certyfikatów (gdyby system wsparcia został przedłużony). Biorąc pod uwagę podobne projekty realizowane w Europie, CAPEX w przeliczeniu na 1 GW mógłby wynieść ok. 4 mld PLN. (D. Szparaga)

CCC (CCC)

Zarząd CCC informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zamiarze zgłoszenia w imieniu ww. Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Jana Rosochowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Komentarz DM Banku BPS Jak wynika z załączonego życiorysu Jan Rosochowicz przez wiele lat związany był z jubilerskim W.KRUK, gdzie piastował stanowiska dyrektora sprzedaży, a w późniejszym okresie vice prezesa i prezesa tej spółki. Dodatkowo w latach 2003-2006 pełnił funkcję prezesa w spółce zależnej od W.KRUK tj. DCG S.A. (wcześniej DENI CLER). (M. Stebakow)

ENEA (ENA)

Spółka w raporcie bieżącym poinformowała, że w dn. 20 czerwca 2013 r. ENEA Operator Sp. z o.o. (spółka zależna) podpisała umowę z Nordea Bank Polska S.A. dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 1.425 mld PLN. Program przewiduje emisje obligacji w trybie skierowania propozycji nabycia do gwaranta, którym jest ENEA S.A. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych. (D. Szparaga)

Robyg (ROB)

Zarząd spółki poinformował, iż korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji Serii B i Serii C, w dniu 20 czerwca 2013 roku podjął stosowne uchwały w sprawie przedterminowego wykupu odpowiednio obligacji Serii B oraz C określając w szczególności:

1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń na dzień 12 lipca 2013 roku; oraz
2/ dzień wypłaty świadczeń na dzień 22 lipca 2013 roku.
Obligatariuszom uprawnionym z Obligacji Serii B będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej Obligacji:
a) 100 PLN tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej obligacji Serii B,
b) odsetki na dzień przedterminowego wykupu w wysokości 1,53 PLN.

Obligatariuszom uprawnionym z Obligacji Serii C będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej Obligacji:

c) 100 PLN tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej obligacji Serii C,
d) odsetki na dzień przedterminowego wykupu w wysokości 1,22 PLN.

Wartość emisji obligacji serii B i C to odpowiedni 20 mln PLN i 40 mln PLN.(Ł. Kopeć)

Eurocash (EUR)

Zarząd Eurocash informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r., Spółka wyemitowała 1.400 obligacji na okaziciela serii A nieposiadających formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 140.000.000 PLN. w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN ustanowionego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a BRE Bank S.A.

Oprocentowanie Obligacji jest ustalane w oparciu o stopę WIBOR 6M oraz marżę w wysokości 1,45% w stosunku rocznym. Obligacje będą podlegać wykupowi 20 czerwca 2018 r. lub w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, w terminach określonych zgodnie z warunkami emisji. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniami udzielonymi na rzecz obligatariuszy Obligacji przez podmioty zależne Emitenta. Wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień złożenia propozycji nabycia podmiotom nabywającym obligacje wynosiła 2.462.636.015 PLN.

W opinii Zarządu Spółki perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji zapewniają terminowe regulowanie świadczeń pieniężnych z Obligacji oraz ciągłość prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej. W braku zdarzeń nadzwyczajnych Emitent zamierza przez okres trwania programu Obligacji utrzymywać poziom zobowiązań (w tym zobowiązań finansowych) na konserwatywnym poziomie, znacznie poniżej standardów branżowych. Według najlepszej wiedzy Zarządu na datę propozycji nabycia Obligacji relacja zobowiązań Emitenta do przyszłych generowanych wyników finansowych wykazuje silny trend malejący zarówno z uwagi na wyższe prognozowane wyniki finansowe, jak również na spłaty poszczególnych grup zobowiązań, w tym kredytów bankowych. (M. Stebakow)

TARCZYŃSKI (TAR)

Zarząd Spółki Tarczyński informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku otrzymał od akcjonariusza zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszu ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku przydziału praw do akcji Emitenta w dniu 13 czerwca 2013 roku. Przed nabyciem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. W dniu 19 czerwca 2013 r. na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariusza znajduje się 1.000.000 praw do akcji Spółki co stanowi 8,80% kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji na akcje Akcjonariuszowi będzie przysługiwać 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,96% ogólnej liczby głosów. (M. Stebakow)

... Więcej informacji w załączniku

DM BPS

ad


Notowania CCC
Notowania ENEA
Notowania Eurocash
Notowania Robyg
Notowania SADOVAYA
Notowania SEKO
Notowania TAURONPE
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda