Trigon Daily - najważniejsze informacje z małych i średnich spółek

14.06.2013 13:12  Komentarze giełdowe
ATREM - Wybór oferty spółki zależnej Contrast na przebudowę stacji transformatorowej za 23,9 mln PLN brutto

Harper Hygienics - Zapowiedź dwucyfrowej dynamiki wzrostu netto w całym 2013 roku – zarząd


Spółka pracuje nad efektywnością biznesu. W ostatnich miesiącach zrobiono przegląd portfela i zrezygnowano z kilku nierentownych lub nisko marżowych kontraktów. Planowane jest zwiększenie eksportu do 50% z obecnych 35% przychodów.

Naszym zdaniem kurs akcji Spółki zdyskontował już oczekiwaną tegoroczna poprawę wyników finansowych i obecnie dyskontowane są efekty inwestycji w linię do produkcji włókniny celulozowo -polipropylenowej, której uruchomienie będzie miało znacząco wpływ na obniżenie kosztu wytworzenia wyrobów w segmencie chusteczek nawilżanych (oczekiwana obniżka KWS segmentu na poziomie ponad 25%). Grzegorz Kujawski

Kino Polska TV - Uchwała zarządu w sprawie rozszerzenia działalności na rynki międzynarodowe

Działania te będą miały na celu całkowite przejęcie przez Kino Polska TV udziałów w podmiotach zajmujących się produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jak i na całym świecie. Po przeprowadzeniu planowanych transakcji wszelkie zadania związane z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox będą wykonywane przez grupę Kino Polska TV i na jej rachunek, w wyniku czego wyeliminowane zostanie pośrednictwo pozostałych spółek z grupy SPI. W tym celu spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję od 6 mln do 7 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd będzie wnioskował o ustalenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ceny emisyjnej akcji nie wyższej niż 17 PLN.

Pragma Faktoring - Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 200 tys. PLN

Pragma Inkaso - Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 1,09 PLN dywidendy na akcję


Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca, a termin jej wypłaty na 12 lipca 2013 roku. DY=4,97%. Ponadto w skład RN weszły następujące osoby: p. Rafał Witek – przewodniczący RN, p. Anna Kędzierska, p. Marek Mańka, p. Tomasz Lalik oraz p. Marcin Nowak – członkowie RN.

Informacje z innych spółek

ABM Solid - Umowa z generalnym podwykonawcą Budostal-3 Export o wartości 15,03 mln EUR

Przedmiotem kontraktu jest wykonanie części prac przy budowie dwóch budynków mieszkalnych z wbudowanymi lokalami usługowymi i parkingami zamkniętymi w Sankt Petersburgu. Termin zakończenia prac ustalono na 30 czerwca 2014 roku.

AMPLI - Powołanie członków RN i zarządu spółki

W skład RN weszły następujące osoby: p. Artur Kostyrzewski, p. Małgorzata Kostyrzewska, p. Aleksandra Kosztyła, p. Mirosław Sępek, p. Agnieszka Motylewicz-Knot. Do zarządu spółki powołano: p. Waldemara Madurę – prezes zarządu i p. Pawła Kosztyłę – członek zarządu.

Arcus - Umowa o wartości prawie 6 mln PLN brutto

Przedmiotem kontraktu jest dostawa, wdrożenie i serwis gwarancyjny urządzeń serwerowych, komputerowych, terminalowych, Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP), urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego na terenie Województwa Łódzkiego w 18 szpitalach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

ATM Grupa - Wniosek zarządu o głosowanie w sprawie wypłaty 0,02 PLN dywidendy na akcję

Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca, a termin jej wypłaty na 19 lipca 2013 roku. DY=1,25%.

... Więcej informacji w załączniku

DM Trigon

adNotowania ABMSOLID
Notowania AMPLI
Notowania Arcus
Notowania ATMGRUPA
Notowania ATREM
Notowania KINOPOL
Notowania PRAGMAFA
Notowania PRAGMAINK
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda