Konkursy z nagrodami - konsekwencje podatkowe

04.06.2014 21:42  Moje podatki
Konkursy z nagrodami - konsekwencje podatkowe Czas Mundialu 2014 sprzyja organizacji różnego rodzaju konkursów przez przedsiębiorców. Konkursy te adresowane są zarówno do pracowników danego przedsiębiorstwa, jak i osób spoza danego przedsiębiorstwa.

Wiele osób bierze udział w takich konkursach dla zabawy i rozrywki, jednakże nie zdaje sobie sprawy, że nie tylko na organizatorze, ale także na nagrodzonym uczestników mogą ciążyć określone obowiązki podatkowe. Nagrody te należy niewątpliwie rozpatrywać w kategorii przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozważenia wymaga więc to, w jaki sposób opodatkowane są przychody uzyskane z udziałów w takich konkursach. Zastosowanie znajdą tutaj przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z pózn. zm.), dalej - „ustawa o PIT”.

Istota konkursu dla celów ustawy o PIT

Po pierwsze, należy jednak zwrócić uwagę, iż nie każde wydarzenie nazwane przez jego organizatora konkursem będzie traktowane jako „konkurs” dla celów ustawy o PIT. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu podatkowego rozliczenia nagród w ramach takich „akcji”. Do wydawania różnego rodzaju nagród dochodzi także m.in. w ramach tzw. sprzedaży premiowej, gdzie nagrody te przyznawane są z racji nabycia towaru lub usługi po spełnieniu określonych warunków. Pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT.

W interpretacjach organów podatkowych oraz w orzecznictwie przyjęło się jednak, iż zasadniczą kwestią dla kwalifikacji danego wydarzenia jako konkursu dla celów ustawy o PIT jest istnienie elementu rywalizacji (współzawodnictwa) pomiędzy uczestnikami, tzn. o zwycięstwie nie może decydować tu np. losowanie. Podkreśla się także wagę innych elementów, w tym: stworzenie przez organizatora konkursu regulaminu, w którym sprecyzowane zostaną kryteria wyłonienia zwycięzcy (laureata) i przyznawania nagród.

10% podatek zryczałtowany

Nagrody w takim „konkursie” stanowić będą co do zasady przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (z wyjątkiem wygranych z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa w ramach przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej) i opodatkowane będą one 10% zryczałtowanym podatkiem.

Na uwadze należy mieć tu bowiem art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, na mocy którego od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zwolnienie z opodatkowania

Nie każda jednak wygrana w konkursie będzie rodzić konieczność zapłaty podatku PIT. Ustawodawca przewidział bowiem zwolnienia z podatku dla niektórych kategorii wygranych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, ze zwolnienia korzysta wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby zatem dana nagroda mogła być zwolniona z opodatkowania jej wartość nie może przekroczyć kwoty 760 zł, ale dodatkowo dla zastosowania tego zwolnienia istotna jest również forma przeprowadzenia konkursu i sposób jego ogłoszenia. Konkurs powinien być nie tylko organizowany, ale również ogłaszany w środkach masowego przekazu, chyba że jest to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, wówczas nie musi spełniać przesłanki dotyczącej jego organizacji i emisji przy pomocy środków masowego przekazu.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy wartość wygranej przekracza kwotę 760 zł opodatkowaniu podlegać będzie całość wygranej, a nie jedynie jej nadwyżka ponad ww. kwotę. Ponadto, warto w tym miejscu podkreślić, iż wartości wygranych nie kumulują się w ciągu roku, więc jeśli kwota pojedynczej wygranej nie przekroczy danej kwoty granicznej, nawet jeżeli suma nagród kwotę tę przekracza to zwolnienie będzie nadal przysługiwało.

Gdy konkurs organizuje pracodawca

Bardzo często firmy organizują konkursy skierowane jedynie do swoich pracowników. W takim przypadku wygrane przyznane pracownikom zaliczyć należy co do zasady do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

W myśl art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody ze stosunku pracy uważa się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W efekcie, nagroda przyznana pracownikowi będzie opodatkowana tak, jak jego wynagrodzenie, a więc według tzw. skali podatkowej.

Obowiązki organizatora konkursu jako płatnika

Na uwadze należy mieć obowiązki organizatorów takich konkursów jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Będą one zależne od grupy docelowej, do której adresowany był konkurs. Jeśli uczestnikami konkursu byli jedynie pracownicy i nagroda dla pracownika ma związek ze świadczeniem przez niego pracy, to rozliczenie podatkowe nie różni się de facto od innych przypadków, w których pracodawca zapewnia swoim pracownikom dodatkowe świadczenia w ramach stosunku pracy.

W konsekwencji, wartość wygranej w konkursie (niezależnie od tego, czy będzie to wygrana pieniężna, czy też rzeczowa) będzie musiała zostać „doliczona” do wynagrodzenia pracownika tak, jak innych świadczeń o „charakterze motywacyjnym” i odpowiednio opodatkowana. Na uwadze należy mieć tu zatem art. 31 ustawy o PIT, na mocy którego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej \"zakładami pracy\", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów m.in. przychody ze stosunku pracy. Zaliczki te pobierane są według skali podatkowej (na mocy art. 32 ust. 1 powołanej ustawy), obejmującej stawki 18% i 32%.

Jako płatnik, pracodawca będzie zobowiązany do przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek właściwego dla nich urzędu skarbowego (stosownie do art. 38 ust. 1 powołanej ustawy). Jeśli chodzi natomiast o obowiązki „sprawozdawcze”, to w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do właściwego dla nich urzędu skarbowego roczną deklarację, według ustalonego wzoru (stosownie do art. 38 ust. 1a powołanej ustawy). Jest to deklaracja PIT-4R.

Dodatkowo, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika), imienne informacje PIT-11 (stosownie do art. 39 ust. 1 powołanej ustawy). Rozliczenie podatkowe wydanej pracownikowi nagrody zostanie więc dokonane w ramach rozliczenia dokonywanego „standardowego” przez pracodawcę z tytułu wypłacanych przez niego wynagrodzeń. Jeśli natomiast konkurs skierowany był do nieograniczonego grona osób, w tym (potencjalnych) klientów oraz pracowników, to organizator konkursu dokona innego rozliczenia. Jak wskazano powyżej, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, wygrana w konkursie będzie opodatkowana 10% podatkiem zryczałtowanym, jeśli nie znajdą tu zastosowania zwolnienia przewidziane w ustawie o PIT.

Z kolei, organizator konkursu jako płatnik, zobowiązany będzie na mocy art. 41 ust. 4 powołanej ustawy do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) (stosownie do art. 41 ust. 7 powołanej ustawy). Aby „zwolnić” zwycięzcę konkursu z obowiązku wpłacenia kwoty podatku przez otrzymaniem nagrody, w praktyce organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców także nagrodę pieniężną w takiej kwocie, aby niejako ”konsumowała” ona kwotę podatku.

Kwotę pobranego podatku płatnik zobowiązany jest następnie przekazać, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego dla niego urzędu skarbowego (stosownie do art. 42 ust. 1 powołanej ustawy). Jeśli chodzi natomiast o obowiązki sprawozdawcze, to w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy zobowiązani są do przesłania do urzędu skarbowego, rocznej deklaracji PIT-8AR (stosownie do art. 42 ust. 1a powołanej ustawy).

Konsekwencje na gruncie podatku VAT

W przypadku, gdy w ramach organizowanego konkursu firma wydaje nagrody rzeczowe, uwagę należy zwrócić także na konsekwencje tego zdarzenia na gruncie podatku VAT. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Dla celów stosowania ww. regulacji kluczowe jest to, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród (jeśli nagrodą jest rzecz nabyta przez podatnika). Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Uznaje się, iż w takich sytuacjach firmie co do zasady przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy konkurs i nagrody mają związek z działalnością podatnika i wykonywaniem w jej ramach czynności opodatkowanych.

Co istotne, w ramach ww. regulacji istnieją wyjątki. Nieodpłatnego wydania towarów nie musimy opodatkowywać (nawet mimo odliczenia podatku naliczonego) w przypadku przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (na co wskazuje art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Ustawodawca wskazuje przy tym, co należy rozumieć przez prezenty o małej wartości i próbki. I tak, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Natomiast, przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT).

A zatem, jeżeli nagrody (towary) przekazane przez organizatora konkursu zwycięzcom, w tym jego pracownikom nie będą stanowiły prezentów o małej wartości lub próbek, zasadniczo będzie on zobowiązany do naliczenia podatku VAT z tytułu przekazania tych towarów. Dodatkowo, m.in. w zależności od tego co jest przedmiotem nagrody oraz kto jest zwycięzcą może pojawić się także konieczność udokumentowania przekazania nagrody rzeczowej za pomocą kasy fiskalnej.

Wskazać także należy, iż istnieją metody optymalizacji mające na celu uniknięcie naliczania podatku od przekazanych nagród. Sposobem na uniknięcie konsekwencji w zakresie VAT mają być nagrody m.in. w postaci bonów towarowych, które – jako znaki legitymacyjne - nie stanowią ani towaru ani usługi. Koszty uzyskania przychodów u organizatora konkursu.

Grupa Gumułka

kk

 

 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

 • Kolekcje Lifestyle od Experiago

  ~dctr   (24 marca 2016 o 11:01)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%
 • Najlepsza nagroda to taka, która pracownik SAM sobie wybierze. Takie rozwiązanie oferuje np. EXPERIAGO Kolekcje Lifestyle to ogromne możliwości w eleganckim pudełku.

  ~dcxv   (24 marca 2016 o 11:01)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste