Notowana na NewConnect Baltona w sporze z PPL – prawdziwe przyczyny

23.03.2012 10:57  NewConnect
Notowana na NewConnect Baltona w sporze z PPL – prawdziwe przyczyny PHZ Baltona S.A. w związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, informuje o stanie faktycznym i prawnym sporu pomiędzy BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. (spółka zależna PHZ Baltona S.A.) a Portami Lotniczymi.

1. BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. (dalej „BH”) jest stroną umów najmu zawartych z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze (dalej „PPL”) w latach 2007, 2008, 2009, oraz 2010. Umowy te zawarte są z gwarantowanym okresem najmu oraz prawem BH do ich przedłużenia w przypadku najważniejszych umów do 2018 roku.

2.  16 lutego 2012 roku PPL złożyło nieskuteczne i pozbawione podstaw faktycznych i prawnych oświadczenia o rozwiązaniu umów najmu zawartych z BH oraz zaprzestało ich wykonywania. W treści oświadczeń o wypowiedzeniu nie podano żadnych okoliczności faktycznych, które mogłyby stanowić ich uzasadnienie. W/w umowy w dalszym ciągu obowiązują, a zaniechanie ich wykonywania przez PPL jest działaniem na szkodę BH.

3. Rzeczywistym powodem usiłowania rozwiązania umów najmu jest rażące niedbalstwo, którego dopuścił się PPL w braku odpowiedniego przygotowania inwestycji dotyczącej modernizacji Terminalu A Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaplanowanej na okres lipiec 2012 - grudzień 2014 roku, której koszt szacowany jest na 500 milionów złotych. Formalne rozpoczęcie w/w inwestycji nastąpiło w grudniu 2011 roku, mimo kolizji okresów najmu powierzchni w Terminalu A przez BH z terminem planowanej inwestycji (sam proces przygotowawczy do inwestycji zaczął się jeszcze wcześniej).

4. W grudniu 2011 roku PPL zwróciło się z propozycją do Zarządu BH o rozwiązanie wieloletnich umów najmu za porozumieniem stron bez wynagrodzenia z końcem czerwca 2012 roku, mając świadomość ogromnej szkody jakiej doświadczyłoby BH. W związku z oczywistą niemożliwością akceptacji takiej propozycji, Zarząd BH zadeklarował gotowość renegocjacji w dobrej wierze obowiązujących umów najmu w celu usunięcia kolizji terminów, umożliwiając modernizację Terminalu A. W styczniu i lutym br., a zatem przed podjętym przez PPL usiłowaniem rozwiązania umów najmu i złożeniem oświadczeń o ich rozwiązaniu, Zarząd BH skierował do PPL pisma wzywające do rozpoczęcia negocjacji oraz wystąpił do Sądu o ochronę prawną. Pisma do chwili obecnej pozostają bez odpowiedzi.

5. W dniu 16 marca 2012 roku, BH otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie wydane w dniu 15 marca 2012 r. Sąd nakazał PPL m.in. zapewnić możliwość dokonywania przez klientów zakupów towarów oferowanych przez BH we wskazanych w sentencji postanowienia lokalach sklepowych na terenie Lotniska Chopina,. Ponadto Sąd zakazał uniemożliwiania pracownikom BH dostępu do lokali posiadanych na terenie Lotniska Chopina.

6. Dnia 17 marca 2012 r. PPL nadużywając posiadane gwarancje bankowe doprowadził do wydania przez BH części powierzchni handlowej, co nastąpiło pod protestem oraz z zastrzeżeniem zwrotu i dochodzenia roszczeń przez BH. Jednocześnie BH rozpoczęła prowadzenie działalności w jednym ze sklepów, wykonując uprawnienia przyznane przez Sąd.

7. W dniu 19 marca 2012 roku BH podjęła próbę uzupełnienia towarów do swych sklepów, które zostały uprzednio dopuszczone do obrotu wolnocłowego przez Służbę Celną. Transport towarów, pomimo dopuszczenia do obrotu przez właściwy organ, tj. Służbę Celną, został zablokowany przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Lotniska (SOL), działających z polecenia PPL, którzy odmówili podania jakichkolwiek podstaw prawnych podjętych działań.

8. W dniu 21 marca 2012 r. pracownicy BH w obecności członków zarządu, pełnomocnika oraz notariusza podjęli kolejną próbę dostawy towarów dopuszczonych przez Służbę Celną do obrotu w strefie wolnocłowej do swych sklepów, ponownie uniemożliwioną przez SOL oraz władze PPL. PPL oświadczyło, że BH będzie mogła przetransportować towar, gdy „przyjdzie tu z komornikiem”. Z czynności został sporządzony protokół w formie aktu notarialnego.

9. W związku z oczywistym pogwałceniem postanowienia Sądu Rejonowego, BH złoży w Sądzie wnioski o ukaranie grzywną osób odpowiedzialnych za naruszenie orzeczenia sądowego. Jednocześnie, w ocenie BH, w niniejszej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia przez funkcjonariuszy publicznych swych uprawnień ze szkodą dla spółki publicznej.

10. Działanie przez PPL wbrew postanowieniem Sądu Rzeczypospolitej Polskiej stanowią próbę uzurpowania sobie władzy publicznej i są przejawem pogwałcenia porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, BH wystosowała do Ministra Transportu prośbę o rozważenie zawieszenia Dyr. PPL, Pana Michała Marca w wykonywaniu czynności na podstawie art. 25 ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

11. BH będzie podejmować wszelkie kroki dopuszczone przez prawo w celu ochrony swoich interesów i dochodzenia roszczeń.

PHZ Baltona S.A.

az  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda