SII: analiza spólki Sunex S.A.

10.01.2013 09:51  NewConnect
SII: analiza spólki Sunex S.A. Firma z Raciborza funkcjonuje od 2002 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak początki jej działalności sięgają 1995 r. W 2010 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną, a rok później SUNEX S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Profil działalności


Sunex S.A. jest jednym z największych producentów kolektorów słonecznych w Europie, a jego produkty sprzedawane są m.in do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W ofercie Przedsiębiorstwa znajdują się kolektory słoneczne, zestawy montażowe i połączeniowe, grupy pompowe i armatura, zasobniki, stacje wymiany ciepła i nośniki ciepła, regulatory, naczynia przeponowe oraz urządzenia napełniające.

Początkowo spółka prowadziła sprzedaż w europejskich krajach o dużych zasobach energii słonecznej, takich jak Włochy, Francja. Podmiot z uwagi na wysoką innowacyjność oferowanych produktów stale pracuje nad ich udoskonaleniem, wprowadzaniem nowych rozwiązań oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii produkcji. W Dokumencie Informacyjnym spółki znajduje się informacja, iż obecnie prowadzone są prace nad wdrożeniem takich produktów jak: system buforujący energię, nowy typ nośnika ciepła, systemy grzewcze zasilane źródłami odnawialnymi, kolektor z system antyprzegrzewowym. Stale rozwijana oferta Sunex  odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku, a jego produkty są najwyższej jakości i zgodnie z zapewnieniami spółki charakteryzują się niezawodnością przez wiele lat ich użytkowania. W grudniu ubiegłego roku zarząd emitenta poinformował o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – działanie 4.3 kredyt technologiczny. Wartość przedmiotowego dofinansowania wynosi 2,8 mln zł.

Strategia rynkowa podmiotu zakłada rozwój własnej marki na obszarach Zachodniej Europy oraz dalszy rozwój innowacyjnych technologii celem doskonalenia wytwarzanych produktów. Ponadto zarząd zakłada dywersyfikację geograficzną sprzedaży poprzez zintensyfikowanie działań sprzedażowych na rynkach o wysokim potencjale rozwoju branży odnawialnych źródeł energii, do których należy zaliczyć rynek krajowy.

Sunex S.A. w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 25,95 mln zł, o 9,18% więcej niż w trzech kwartałach 2011 r (23,77 mln zł). Spółka w badanym okresie osiągnęła również znacznie lepsze wyniki finansowe na poziomie EBITDA (o 63,03% więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2011 r.) oraz zysku netto (736 tys. zł zysku w porównaniu do 140 tys. zł straty w analogicznym okresie roku poprzedniego).  Warto zaznaczyć, że rok 2011 był dla spółki okresem inwestycji w rozbudowę powierzchni produkcyjnej oraz parku maszynowego w celu podniesienia zdolności produkcyjnych. Podjęte w 2011 r. działania przełożyły się na poprawę wyników finansowych, o czym świadczą dane za rok 2012. Wraz z rozwojem działalności, Spółka poprawiła strukturę bilansu, obniżając udział długu, o czym świadczy spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia o 2,5 p.p do 44,52% na koniec 3Q 2012 r. z 47,02% (na koniec 3Q 2011 r.).

Poziom rentowności EBITDA, który z uwagi na wysokie odpisy umorzeniowe jest najbardziej adekwatnym miernikiem dochodowości podstawowej działalności operacyjnej od 2010 r. utrzymuje się na stałym poziomie i za trzy pierwsze kwartały 2012 r. wynosi 7,6% (7,63% w 2011 r., 7,49% w 2010 r.).

Analiza SWOT

Do mocnych stron działalności należy zaliczyć silną pozycję spółki na europejskim rynku producentów kolektorów słonecznych. Dzięki rozbudowanemu laboratorium i działowi badań i rozwoju, Sunex S.A. zalicza się do prekursorów nowoczesnych rozwiązań w branży. Ponadto silną stroną jest bogata oferta produktowa, która spełnia oczekiwania szerokiej grupy klientów zarówno na rynku europejskim jak i krajowym.

Słabe strony Sunex S.A. wynikają z silnego skorelowania sprzedaży systemów solarnych z działalnością budowlano-montażową, która charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. W okresach zimowych następuje spadek popytu na produkty spółki, kiedy warunki atmosferyczne ograniczają wykonywanie robót montażowo-budowlanych. Ma to istotne znaczenie, gdyż bez względu na liczbę realizowanych zamówień, Spółka ponosi koszty związane z utrzymaniem linii produkcyjnych i ich amortyzacją.

Szanse rozwoju działalności wynikają z dwóch czynników. Pierwszy to możliwość zwiększenia sprzedaży poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów, powstałych w wyniku realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Drugi wiąże się z wysokim potencjałem rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, który wynika m.in. z konieczności spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy UE (dotyczy osiągnięcia przez OZE 20% udziału w bilansie energetycznym kraju do 2020 r.). Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w kraju w połączeniu z poszerzeniem gamy produktów powinno przyczynić się do wzrostu osiąganych wyników finansowych w przyszłości.

Z uwagi na znaczący udział eksportu w przychodach Przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę na ryzyko wahania kursów walutowych. Sunex S.A. w części stosuje naturalne zabezpieczenie przed powyższym ryzykiem (dostawy materiałów od zagranicznych podmiotów), jednak pomimo tego znacząca aprecjacja krajowej waluty względem euro może spowodować pogorszenie się osiąganych wyników finansowych, wynikających z ujemnych różnic kursowych.

Inwestorzy powinni również zwrócić uwagę na ryzyko płynności akcji, wynikające z małej liczby akcji w obrocie (free float na poziomie 7,61%) oraz nominalnie niskiej ceny rynkowej akcji (0,24 zł na zamknięcie 7.01.2013 r.), co implikuje zwiększone wahania kursu (wyższa zmienność).

Maciej Olszowy
Analityk Rynku
Prometeia Capital sp. z o.o.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

es


Notowania SUNEX
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda