Jesteś w: Strona główna » Giełda » Obligacje

Wyniki sprzedaży obligacji detalicznych Skarbu Państwa w I kwartale 2012 r.

17.04.2012 13:57  Obligacje
 Wyniki sprzedaży obligacji detalicznych Skarbu Państwa w I kwartale 2012 r. W pierwszym kwartale 2012 r. inwestorzy zainwestowali w obligacje detaliczne ponad 675 mln PLN.

Są już znane wyniki sprzedaży obligacji detalicznych w marcu 2012 r. Inwestorzy indywidualni przeznaczyli na nie blisko 212 mln PLN. Podsumowując cały pierwszy kwartał 2012 r. sprzedaż detalicznych papierów skarbowych osiągnęła wartość ponad 675 mln PLN i było to o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.


Inwestorzy indywidualni, przyzwyczajeni do stałej, promującej pewny i bezpieczny zysk, oferty Ministerstwa Finansów, w marcu tradycyjnie mogli wybierać pomiędzy czterema rodzajami obligacji detalicznych. Największym zainteresowaniem ciszyły się obligacje dziesięcioletnie (EDO0322), których wartość sprzedaży wyniosła 81,8 mln PLN, co stanowiło 39 proc. całości sprzedaży. Nieznacznie tym samym wyprzedziły one, do niedawna najpopularniejsze, obligacje dwuletnie (DOS0314), na zakup których przeznaczono 76,85 mln PLN, co stanowiło 36 proc. całości sprzedaży.

Na kolejnych miejscach, pod względem popytu, uplasowały się obligacje czteroletnie i trzyletnie, które zakupione zostały przez inwestorów za 48 mln PLN i 5,24 mln PLN. Stanowiło to, odpowiednio; 23 proc. i 2 proc. całości emisji w marcu 2012 r.

Obligacje detaliczne są instrumentem finansowym z gwarancjami Skarbu Państwa. Uważa się je za najbezpieczniejszą lokatę oszczędności i idealną podstawę dobrze dobranego portfela inwestycyjnego. Dodatkowo obligacje o czteroletnim i dziesięcioletnim okresie wykupu zawsze i skutecznie chronią przed inflacją. Konstrukcja ich oprocentowania powiązana jest bowiem z aktualną stopą inflacji i powiększona o tzw. marżę odsetkową. To właśnie ta konstrukcja gwarantuje inwestorowi zysk zawsze ponad inflację.

W lutym i marcu br. Ministerstwo Finansów zdecydowało się podnieść oprocentowanie wszystkich rodzajów detalicznych papierów skarbowych.

Staramy się zawsze promować oszczędzanie długoterminowe, jako drogę do zabezpieczenia przyszłości finansowej swojej oraz przyszłości naszych dzieci - mówi Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. - Gwarantowane przez Skarb Państwa zyski z obligacji to najbezpieczniejsza metoda na pomnożenie posiadanego kapitału i zapewnienie sobie spokoju o przyszłość finansową – zapewnia Anna Suszyńska.


Szczegóły sprzedaży:

Obligacje dwuletnie (DOS0314)


W marcu 2012 r. Skarb Państwa uplasował na rynku 768 977 sztuk obligacji z serii DOS0314. Mierząc ilością zakupionych papierów wartościowych, większość (54,83 proc.) kupiono w pakietach liczących od 101 do 500 sztuk. Za pomocą e-kanałów sprzedaży (Internet, konto Inteligo, telefon) inwestorzy nabyli 6,50 proc. ogólnej sprzedaży „dwulatek”. Najwięcej kupiono ich, podobnie jak miesiąc wcześniej, w trzech następujących województwach; mazowieckim (199 137 szt.), małopolskim (71 841 szt.) i śląskim (66 272 szt.).
Roczne oprocentowanie obligacji dwuletnich w marcu 2012 r. wynosiło 4,75 proc.

Obligacje trzyletnie (TZ0215)


Marzec 2012 r. był drugim miesiącem nowej emisji „trzylatek” (emitowanych w cyklach trzymiesięcznych – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie). W marcu sprzedano 52 176 sztuk tych obligacji. Za pomocą e-kanałów (Internet, konto Inteligo, telefon) sprzedano 16,26 proc. zakupionych „trzylatek”. Ponad połowa z nich (58 proc.) została kupiona w dużych pakietach, liczących powyżej 500 sztuk.
W marcu 2012 r. oprocentowanie obligacji trzyletnich wynosiło 5,01 proc.

Obligacje czteroletnie (COI0316)

W marcu 2012 roku nabyto 480 124 szt. obligacji czteroletnich. Największym zainteresowaniem cieszyły się one w województwach; mazowieckim (73 586 szt.), zachodnio-pomorskim (68 899 szt.) i śląskim (66 818 szt.). Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) sprzedano 13,37 proc. „czterolatek”. Zdecydowaną większość (prawie 270 tys. sztuk) nabyto w pakietach dużych (liczących od 500 szt.). Oprocentowanie roczne obligacji czteroletnich w marcu 2012 r. wynosiło 5,50 proc.

Obligacje dziesięcioletnie (EDO0322)


W marcu 2012 r. inwestorzy nabyli łącznie 818 035 szt. „dziesięciolatek”, co było najlepszym wynikiem sprzedaży ze wszystkich rodzajów obligacji detalicznych w omawianym miesiącu. Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) kupiono 24,39 proc. emisji tych papierów skarbowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się one w województwach; mazowieckim (280 900 szt.), podkarpackim (68 517 szt.) i śląskim (55 685 szt.). Większość emisji (492 023 szt.), podobnie jak w poprzednim miesiącu, została kupiona w bardzo dużych pakietach, liczących powyżej 1000 szt. (czyli 100.000,00 zł wg wartości nominalnej). Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych.
Oprocentowanie roczne obligacji dziesięcioletnich w marcu 2012 r. wynosiło 6,50 proc.

O obligacjach Skarbu Państwa


Detaliczne obligacje skarbowe od wielu lat pozostają popularną formą lokowania kapitału zarówno przez klientów detalicznych jak i różnego rodzaju spółki nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem instytucji finansowych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych.

Emitentem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Zwrot ulokowanego w obligacjach kapitału wraz z należnymi odsetkami gwarantowany jest przez Skarb Państwa. Państwo, poprzez sprzedaż obligacji pożycza od swoich obywateli potrzebne środki, gwarantując jednocześnie ich zwrot wraz z zyskiem w postaci odsetek, w określonym terminie.

Istotną cechą obligacji jest ich 100% bezpieczeństwo, prosta konstrukcja i łatwość nabycia. Dodatkowo posiadają takie atuty, jak możliwość dokonania zamiany posiadanych papierów na papiery z nowej emisji korzystając z preferencyjnych warunków. Można też skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji i wycofać ulokowany w nich kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.
Nominał każdej obligacji, niezależnie od jej typu, ustalony jest na kwotę 100 zł.

Obligacje dwuletnie


Oprocentowanie obligacji dwuletnich, czyli popularnie zwanych dwulatek, jest przez cały okres oszczędzania stałe, czyli już w momencie zakupu znany jest przyszły zysk. Kapitalizacja odsetek następuje już po pierwszym roku. Mamy więc do czynienia z korzystnym dla inwestorów procentem składanym - odsetki zostają dodane do kapitału i w drugim roku oprocentowanie jest naliczane od otrzymanej sumy.

Posiadacze obligacji dwuletnich, którzy zdecydują się ulokować swoje zyski z kończących się inwestycji w nowej emisji obligacji otrzymują atrakcyjną propozycję finansowania. Wtedy, jednostkowy koszt zakupu jednej obligacji zamyka się w kwocie 99,90 zł. Osoby decydujące się na wydłużenie horyzontu oszczędzania nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Obligacje trzyletnie

Od 1 maja 2012 r. w ofercie Ministerstwa Finansów będą dostępne nowe oszczędnościowe obligacje trzyletnie TOZ, z wbudowaną opcją przedterminowego wykupu. Nowe obligacje TOZ zastąpią dotychczas emitowane rynkowe obligacje trzyletnie TZ.

Konstrukcja oprocentowanie obligacji TOZ będzie taka sama co w przypadku poprzednich obligacji TZ. Wypłata odsetek właścicielowi obligacji trzyletnich odbywać się po każdym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie trzyletnich papierów skarbowych ustalane będzie co pół roku na podstawie stopy WIBOR6M. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych właściciel trzylatek może przed terminem wykupu złożyć zlecenie ich zamiany na papiery z nowej emisji.

Obligacje TOZ sprzedawane będą według ceny emisyjnej, równej wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł. Skarb Państwa wykupuje obligacje za kwotę równą wartości nominalnej oraz wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania po upływie 3 lat, począwszy od pierwszego dnia emisji.

Obligacje czteroletnie

Czterolatki mają charakter oszczędnościowy i ze względu na swoje bezpieczeństwo, poziom oprocentowania i czas trwania stanowią konkurencję dla lokat bankowych. Charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji w danym roku powiększonym o marżę odsetkową. Marża ta zapewnia zwrot z inwestycji zawsze wyższy od inflacji. W przypadku tego typu papierów występują cztery okresy odsetkowe, co oznacza, że rozliczenie i wypłata odsetek następuje co roku.
Istnieje także możliwość zarówno wycofania się z inwestycji w trakcie okresu oszczędzania jak i zamiany starych, zapadających papierów na nowe, dzięki czemu uzyskuje się 10-gr dyskonto w cenie każdej nabywanej obligacji.

Obligacje dziesięcioletnie

Charakteryzują się, podobnie jak czterolatki, zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz na marży odsetkowej. Ich oprocentowanie zmienia się co roku, w zależności od zmian stopy inflacji a kapitalizacja odsetek, których wypłata następuje przy wykupie papierów po 10 latach, następuje co roku.
Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych. W 2012 roku limit wpłat w ramach IKE ustalony został na kwotę 10 578 zł, co pozwala na zakup 105 sztuk obligacji dziesięcioletnich.

mp


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda