Grudniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

25.11.2015 14:31  Obligacje skarbowe
Grudniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych Zgodnie z zapowiedziami, po promocji w listopadzie, oprocentowanie obligacji 2-letnich i 3-letnich powróciło do poziomu z października, czyli 2,00% i 2,10%.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w grudniu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:

2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Jeszcze tylko przez tydzień będzie trwała sprzedaż specjalnych obligacji oszczędnościowych, czyli Listopadowej 11. Obligacje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – wartość ich sprzedaż wynosi już ponad 600 mln zł. Podobnie, jak w ostatnich miesiącach na wysokim poziomie utrzymuje się również sprzedaż pozostałych obligacji, z których obligacje 2-letnie i 3-letnie mają promocyjnie podwyższone oprocentowanie do 2,10 % i 2,20%. Już obecnie zrealizowany poziom sprzedaży obligacji oszczędnościowych oznacza, że listopadowy wynik będzie najwyższy od dwóch lat.

W grudniu wracamy do standardowej oferty czterech rodzajów obligacji oszczędnościowych. Zgodnie z zapowiedziami, do poziomu z października, wraca też oprocentowanie obligacji dwuletnich i trzyletnich. W przypadku obligacji dwuletnich wyniesie ono 2,00%. Oferta naszych obligacji pozostanie jednak preferencyjna w stosunku do rynku hurtowego, na którym obligacje dwuletnie handlowane są z rentownością zbliżoną do 1,6%. – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.


Od 25 listopada br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 grudnia br. do 31 grudnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:

Rodzaj obligacji Skarbu Państwa Szczegóły oferty

Obligacje dwuletnie DOS1217

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje trzyletnie TOZ1218

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

Obligacje czteroletnie COI1219

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Obligacje dziesięcioletnie EDO1225

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50% W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

1 - półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

2 - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.


Ministerstwo Finansów


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda