Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Komu przysługuje kwartalne rozliczanie VAT i podatku dochodowego?

30.11.2009 09:32  Podatki
Komu przysługuje kwartalne rozliczanie VAT i podatku dochodowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 31 z dnia 2009-11-01

1. Kwartalne rozliczanie VAT

Zasadą jest, że VAT rozliczany jest miesięcznie. Istnieje jednak możliwość jego kwartalnego rozliczania. Od 1 stycznia 2009 r. możliwość taką mają wszyscy podatnicy, lecz sposób rozliczania podatku uzależniony jest od tego, czy podmiot stosujący rozliczanie kwartalne jest małym podatnikiem, czy też nie.

Kwartalne rozliczanie małych podatników

Jak wspomniano powyżej, z kwartalnego rozliczania VAT mogą skorzystać m.in. mali podatnicy, czyli podatnicy:

▬ u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (dla 2009 r. kwota ta wynosi 4.053.000 zł, a dla 2010 r. wynosi 5.067.000 zł),

▬ prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro (dla 2009 r. limit wynosi 152.000 zł, a dla 2010 r. - 190.000 zł).

Mały podatnik może wybrać kasową metodę rozliczania VAT lub rozliczać VAT według zasad ogólnych. Metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero po otrzymaniu całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 21 ust. 6 ustawy o VAT). Dla małych podatników określony został również szczególny termin odliczenia VAT; powstaje on bowiem w rozliczeniu za kwartał, w którym:

▬ uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

▬ dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji celnych

▬ nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

WAŻNE: Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczania VAT, obowiązkowo składa kwartalne deklaracje VAT-7K. Dla pozostałych podatników rozliczanie kwartalne jest fakultatywne.

Mali podatnicy rozliczający VAT według zasad ogólnych mogą wybrać rozliczanie kwartalne po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Natomiast podatnik, który w trakcie roku rozpoczyna wykonywanie czynności opodatkowanych, zawiadomienia, o którym mowa powyżej, dokonuje w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności (art. 99 ust. 3 ustawy o VAT).
 

Przykład

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w październiku br. i zamierza rozliczać VAT kwartalnie. O swoim zamiarze musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego do 25 listopada br. (czyli do terminu złożenia miesięcznej deklaracji VAT, gdyby podatnik wybrał taki sposób rozliczenia).

Wyboru metody kwartalnej podatnik dokonuje na druku VAT-R, zaznaczając w poz. 43 kwadrat 1. Zaznacza on również kwadrat w poz. 50, będący informacją o składaniu deklaracji VAT-7K.

Podatnicy, którzy wybrali rozliczenie kwartalne, mogą powrócić do miesięcznego rozliczania VAT, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, nie później jednak niż do upływu terminu złożenia tej deklaracji (art. 99 ust. 4 ustawy o VAT).

Kwartalne rozliczanie VAT może być korzystne dla tych podatników, którzy wykazują nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym. Przesuną oni bowiem termin zapłaty podatku. Jednak będą musieli liczyć się z jednorazową zapłatą podatku w wyższej wysokości.

Jeżeli natomiast podatnik wykazuje nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, rozliczenie kwartalne nie jest dla niego korzystne. Wydłużyłby się bowiem termin oczekiwania na zwrot podatku.
 

Przykład

W rozliczeniu za lipiec, sierpień i wrzesień br. podatnik wykazał nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym w wysokości odpowiednio: 1.000 zł, 1.500 zł i 500 zł. Rozliczając VAT miesięcznie, podatnik zobowiązany był dokonać wpłat podatku w terminie złożenia deklaracji VAT za poszczególne miesiące, tj. do 25 sierpnia, 25 września i 26 października br. (25 przypadał w niedzielę). Jeżeli podatnik wybrałby rozliczenie kwartalne, mógłby dokonać wpłaty podatku w wysokości 3.000 zł do 26 października br. (w terminie rozliczenia VAT za III kwartał).

Kwartalne rozliczanie podmiotów innych niż mali podatnicy

Od 1 stycznia 2009 r. każdy podatnik (nie tylko mały podatnik) może składać deklaracje VAT za okresy kwartalne (VAT-7D), tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy ci, podobnie jak mali podatnicy rozliczający VAT według zasad ogólnych, mają obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego rozliczania VAT w terminach opisanych powyżej.

Dla podatników innych, niż mali podatnicy, rozliczenie kwartalne nie jest tak korzystne, gdyż zobowiązani są oni do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Wpłaty zaliczki należy dokonać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które wpłacana jest zaliczka (art. 103 ust. 2a ustawy o VAT).
 

Przykład

Spółka, niebędąca małym podatnikiem, rozlicza VAT kwartalnie. W deklaracji za II kwartał 2009 r. wykazała nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym w wysokości 900 zł. W III kwartale, do 25 sierpnia i 25 września br. spółka zobowiązana była do wpłaty zaliczki na podatek (za lipiec i sierpień) w wysokości 300 zł za każdy miesiąc (900 zł x 1/3).

Załóżmy, że za III kwartał br. nadwyżka VAT należnego nad naliczonym wyniosła 700 zł. W terminie do 26 października br. (25. przypadał w niedzielę) podatnik zobowiązany był do złożenia deklaracji VAT-7D i zapłaty podatku w wysokości 100 zł [700 zł - (300 zł x 2 m-ce)].

Jeżeli w poprzednim kwartale należne zobowiązanie podatkowe było zerowe, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Podatnik może jednak wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, które należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

Przykładowy wzór takiego zawiadomienia:
 


Przedsiębiorstwo ABC
Tomasz Pawlak
ul. Polna 5
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-999-99-99
Gorzów Wlkp., dnia 30 października 2009 r.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Zawiadomienie o wpłacaniu zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia

Na podstawie art. 103 ust. 2f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) informuję, że od IV kwartału 2009 r. zaliczki na podatek będę wpłacał w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka.
 

 
Tomasz Pawlak
……..…………......…………..
(podpis osoby upoważnionej)

Podatnik może zrezygnować z wpłacania zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów (art. 103 ust. 2g ustawy o VAT). W tym celu nie musi jednak składać żadnego zawiadomienia do urzędu skarbowego. Za rezygnację z tej metody rozliczania VAT uznaje się bowiem wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Podatnicy, którzy rezygnują z miesięcznego rozliczania VAT na rzecz rozliczania kwartalnego, zaliczki na podatek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, w którym rozpoczęli rozliczenie kwartalne, wpłacają w wysokości należnego zobowiązania za odpowiednio pierwszy lub drugi miesiąc poprzedniego kwartału, w którym rozliczali VAT miesięcznie. Jeżeli w tych miesiącach zobowiązanie podatkowe nie wystąpiło, obowiązek zapłaty zaliczki nie powstanie.
 

Przykład

Spółka niebędąca małym podatnikiem rozliczała VAT miesięcznie. W deklaracji za lipiec i sierpień br. spółka wykazała VAT do zapłaty w wysokości odpowiednio: 1.000 zł i 500 zł. Od IV kwartału spółka rozlicza VAT kwartalnie. Zaliczka na podatek za październik br. (płatna do 25 listopada br.) wyniesie 1.000 zł, a za listopad br. (płatna do 28 grudnia - 25 grudnia jest dniem świątecznym) - 500 zł.

Po zakończeniu kwartału spółka dokona rozliczenia kwartalnego, z uwzględnieniem zapłaconych zaliczek.

Obowiązek wpłacania zaliczek dotyczy również podatników rozpoczynających w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych, którzy wybrali rozliczenie kwartalne, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwotę 1.200.000 euro (a dla prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, itp. - 45.000 euro), z tym że w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej, obowiązek wpłacenia zaliczki nie powstaje.

Natomiast jeżeli podatnik, ze względu na przekroczenie limitu obrotów, traci status małego podatnika w trakcie roku, zobowiązany jest do wpłaty zaliczek na podatek począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie (art. 103 ust. 2d pkt 2 ustawy o VAT).

2. Kwartalne rozliczanie podatku dochodowego

Podatnicy mogą również wpłacać kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Jednak ten sposób wpłacania zaliczek mogą wybrać jedynie mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Od powyższego przewidziano jednak pewne wyjątki. I tak: z możliwości kwartalnego wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy, którzy opłacają podatek w uproszczonej formie - w wysokości 1/12 kwoty podatku wykazanej w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - dotyczy osób prawnych, a dla osób fizycznych - w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej (lub podatku liniowego 19%) od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w ww. zeznaniu. Kwartalne zaliczki nie mogą być również wpłacane od dochodu z najmu prywatnego (za wyjątkiem, gdy przychód z najmu prywatnego opodatkowany jest ryczałtem ewidencjonowanym, o czym mowa w dalszej części tego opracowania).

Mali podatnicy

Za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia ww. limitu należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (limit ten dla 2009 r. wynosi 4.053.000 zł, a dla 2010 r. będzie wynosił 5.067.000 zł).

Jeżeli w trakcie roku podatkowego przychody podatnika przekroczą 1.200.000 euro, do końca roku podatnik może jeszcze wpłacać zaliczki kwartalnie. Natomiast od przyszłego roku zobowiązany będzie do wpłat zaliczek miesięcznych (przypominamy, że dla celów VAT przekroczenie ww. limitu w trakcie roku powoduje, że począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu - a nie od przyszłego roku - podatnicy rozliczają VAT tak, jak podmioty niebędące małymi podatnikami).

Przy czym analizując, czy w 2010 r. podatnik może opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, istotny jest limit dla małych podatników ustalony na 2010 r.

WAŻNE: Jeżeli w trakcie 2009 r. przychody wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług przekroczą 4.053.000 zł (limit dla małych podatników na 2009 r.), lecz nie przekroczą kwoty 5.067.000 zł (limit dla małych podatników na 2010 r.), podatnik nie utraci statusu małego podatnika i będzie mógł w 2010 r. wpłacać zaliczki kwartalne.

Na marginesie przypominamy, że limit dla małych podatników został zwiększony (z 800.000 euro na 1.200.000 euro) z dniem 22 maja 2009 r., mocą ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 69, poz. 587). Podatnicy, którzy uzyskali status małego podatnika w 2009 r., w związku z podwyższeniem ww. limitu, mogli wpłacać kwartalne zaliczki począwszy od III kwartału, po uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody wpłat zaliczek, w terminie do 20 sierpnia 2009 r. (art. 4 ust. 2 ww. ustawy nowelizującej).

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

Jak wspomniano powyżej, kwartalne zaliczki mogą wpłacać również podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o PDOF).

Jeżeli natomiast do podatnika zastosowanie mają przepisy ustawy o PDOP, to na mocy art. 25 ust. 1d i art. 16k ust. 11 ustawy o PDOP, kwartalnego wpłacania zaliczek nie mogą wybrać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy zostali utworzeni:

▬ w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo


▬ w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

▬ przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Wpłaty kwartalnych zaliczek

O wyborze wpłacania kwartalnych zaliczek należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

▬ do 20 lutego roku podatkowego - dotyczy małych podatników kontynuujących działalność gospodarczą,

▬ do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.

Powyższe terminy dotyczą podatników, którzy stosują przepisy ustawy o PDOF. Natomiast podatnicy, do których zastosowanie ma ustawa o PDOP, zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek dokonują w formie pisemnej do 20 drugiego miesiąca roku podatkowego.

Zawiadomienie powyższe dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego (a dla podatników PDOP - w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy), zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej płacą zaliczki począwszy od kwartału, w którym ich dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony według zasad ogólnych. Natomiast jeżeli podatnik opłaca podatek liniowy - płaci zaliczki począwszy od kwartału, w którym uzyskał pierwszy dochód.

Za kolejne kwartały zaliczkę ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka (do 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października). Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do 20 grudnia.

Uwaga! W dniu 21 października br. odbyło się I czytanie projektu zmian do ustawy o PDOP i ustawy o PDOF, w którym proponuje się przesunięcie terminu wejścia w życie tego przepisu na 2012 rok. W 2010 r. zaliczkę za ostatni kwartał będzie należało wpłacić do 20 stycznia następnego roku podatkowego (a nie jak obecnie - do 20 grudnia w wysokości zaliczki za III kwartał). Nie będzie natomiast konieczności wpłaty zaliczki, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania; choć trzeba również zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie daty wejścia tej zmiany na dzień 1 stycznia 2012 r. (projekt z 2 października 2009 r.).

Warto również zwrócić uwagę, że rozliczenie kwartalne dotyczy poszczególnych kwartałów roku kalendarzowego (a nie dowolnych 3 miesięcy). Stanowi o tym art. 25 ust. 1b ustawy o PDOP.
 

Przykład

Spółka X rozpoczęła działalność gospodarczą w sierpniu 2009 r., wybierając rozliczenie kwartalne. Pierwszą zaliczkę spółka zobowiązana była wpłacić do 20 października br. (termin wpłaty zaliczki za III kwartał). Była to zaliczka za 2 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej (za sierpień i wrzesień br.).

Kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego

Kwartalny sposób wpłacania podatku mogą wybrać nie tylko podatnicy opodatkowani według skali i podatkiem liniowym, lecz również podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodu ryczałtem ewidencjonowanym. Dla tej grupy podatników wprowadzono jednak pewien warunek, kiedy możliwe jest kwartalne rozliczenie, a mianowicie przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 25.000 euro (art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Limit ten w 2009 r. wynosi 84.437,50 zł (w 2010 r. limit ten wyniesie 105.570 zł).

WAŻNE: Kwartalne rozliczenie ryczałtu mogą wybrać również podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego (odmiennie jak podatnicy, którzy dochody z najmu opodatkowują według zasad ogólnych), o ile przychody nie przekroczyły ww. limitu.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do tego dnia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób (art. 21 ust. 1c ww. ustawy).

Podatnicy, którzy rozliczają ryczałt ewidencjonowany kwartalnie, dokonują wpłat ryczałtu za I, II i III kwartał do 20 dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jak sporządzić umowę? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 31 z dnia 2009-11-01
www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
 
js

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes