Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

23.02.2010 16:15  Podatki
Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej
Czy wszelkiego rodzaju koszty eksploatacji samochodu, w tym opłaty za przejazd autostradą płatną i zakup paliwa oraz naprawy samochodu poza granicami Polski mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, opodatkowana na zasadach ogólnych świadczy usługi montażowe na terenie Polski, a w ostatnim kwartale również poza jej granicami. Wobec powyższego powstały wątpliwości czy wszystkie koszty związane z wykorzystaniem samochodu służbowego, można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przeliczane są na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Ustawodawca tym samym wskazał, iż aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, spełniać łącznie następujące warunki:

- pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

- nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- być właściwie udokumentowany.

 Chcąc spełnić pierwszy warunek podatnik zobligowany jest do racjonalnego wykazania bezpośredniego lub pośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tym samym ustawodawca przerzucił na podatnika obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów. Osoba fizyczna prowadząca działalność w omawianej sytuacji, wykorzystuje samochód służbowy, służący do przemieszczania podatnika oraz przemieszczania narzędzi w celu świadczenia usługi na terenie kraju i poza granicą. Samochód nie przekracza równowartości 20 tyś. Euro oraz stanowi środek trwały. Przemieszczanie wiąże sie z ponoszeniem wydatków na eksploatację samochodu osobowego typu: opłaty za przejazd autostradą płatną, koszt zakupu paliwa, ewentualnych napraw oraz innych opłat.

Kolejny warunek wynika z art. 23 ust 1 pkt. 46, w którym wyłączono z kosztów uzyskania przychodów wydatków z zastrzeżeniem pkt. 36, poniesionych z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W naszej sytuacji mamy do czynienia z samochodem wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, stąd warunek jest spełniony. Ostatni warunek wskazuje na konieczność właściwego udokumentowania poniesionej wysokość wydatków, którą to wielkość ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, typu faktura, rachunek, itp. W omawianym przypadku podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków na opłaty eksploatacyjne samochodu, gdyż samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy podkreślić, iż jako odnoszący ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, podatnik jest zawsze jest zobligowany do wykazania związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskanym przychodem i jego należytego udokumentowania.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)


Katarzyna Lech,
Samodzielna Księgowa
w BSO Outsourcing sp. z o.o.

kg

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes