Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Utracony zarobek pracownika wezwanego do sądu w charakterze świadka

09.12.2009 11:07  Podatki
Utracony zarobek pracownika wezwanego do sądu w charakterze świadka
Pracodawca powinien zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, kiedy ten przedstawi wezwanie do sądu w charakterze strony lub świadka. Tak stanowi § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W momencie kiedy praca nie była świadczona pracodawca nie ma obowiązku wypłaty za ten okres wynagrodzenia za pracę - mówi o tym § 16 pkt. 2 powyższego rozporządzenia. W takich sytuacjach pracodawca wystawia pracownikowi zaświadczenie o utraconym zarobku, na podstawie którego wezwany otrzyma rekompensatę pieniężną od sądu.

Przepisy nie wskazują jak ustalić wysokość utraconego zarobku podawanego w treści zaświadczenia. W praktyce przyjęto zasadę, że utracony zarobek szacujemy jak wynagrodzenie z tytułu zwolnienia od pracy, za które zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zatem zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie miedzy innymi sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, utracony zarobek wyliczamy jak wynagrodzenie za urlop przy czym składniki zmienne do podstawy jego wyliczenia przyjmujemy w wysokości wypłaconej w miesiącu, w którym przypadało zwolnienie od pracy.

Odszkodowanie jakie wezwany otrzyma od sądu nie zawsze będzie takie jak pracodawca określił w zaświadczeniu. Nie może ono bowiem przekroczyć 4,6% kwoty bazowej ustanowionej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o czym stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym oraz § 2 ust. 1 dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Na rok 2009 wspomniana kwota bazowa wynosi 1.835,35 zł, co daje maksymalne dzienne odszkodowanie za utracony zarobek w wysokości 84,43 zł.

Warto również zaznaczyć, że odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.09.2009 r. nr IPPB4/415-454/09-4/SP gdzie czytamy, że „(…)odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, wypłacane świadkowi zgodnie z art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, jako nie wymienione w katalogu odszkodowań wyłączonych ze zwolnienia, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a)-g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym.(…)”

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. nr 48, poz. 284 z późn. zm.)
4. Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)


Autor: Karolina Sklorz
księgowa w BSO Outsourcing Sp. z o.o. we Wrocławiukg


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes