Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

W interesie publicznym jest zmniejszanie obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa

07.08.2018 14:14  Podatki
W interesie publicznym jest zmniejszanie obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa Na podpis prezydenta czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Business Centre Club stoi na stanowisku, iż w interesie publicznym jest dostosowanie kwestii opodatkowania przedsiębiorstw utrzymujących urządzenia infrastruktury w taki sposób, aby zmniejszyć ciężary publicznoprawne ponoszone przez te przedsiębiorstwa.
 
Celem proponowanych w projekcie ustawy zmian jest wprowadzenie jasnych i preferencyjnych dla podatników zasad opodatkowania gruntów, na których posadowione są urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna, poprzez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę (który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem) nie jest traktowane jako zajęcie ich na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Z punktu widzenia przedsiębiorcy:
 
Organy skarbowe przyjmują interpretację, że sam fakt posadowienia infrastruktury jest wystarczającą przesłanką do klasyfikowania gruntów jako zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Taka interpretacja skutkuje tym, że podatnicy (właściciele nieruchomości), którzy pomimo tego, że nie prowadzą działalności gospodarczej i nie czerpią z niej zysków, zobowiązani są do płacenia wyższego podatku, tylko przez sam fakt istnienia infrastruktury na gruncie, stanowiących ich własność. Zdaniem Business Centre Club, sytuacja ta jest niepożądana i wymaga zmiany.
 
W obecnym stanie prawnym, działania organów podatkowych mają również negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną odbiorców końcowych energii elektrycznej i przedsiębiorców energetycznych. Oczywistym jest fakt, iż wyższe koszty prowadzenia działalności, w tym np. wyższe opłaty za korzystanie z gruntów (uwzględniające także wyższe podatki), powodują wzrost cen towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorcę.

Koszty związane z posadowieniem infrastruktury znajdują bowiem swoje odzwierciedlenie w taryfach lub cennikach przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie dostarczania wody, energii, gazu, paliw czy odprowadzania ścieków oraz usług w zakresie telekomunikacji.
 
Projektowane zmiany prawne zmierzają do ochrony interesów odbiorców usług sieciowych, a zwłaszcza odbiorców energii, przed wzrostem opłat za świadczone na ich rzecz usługi. Efektem projektowanej ustawy będzie uporządkowanie i ujednolicenie kwestii opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura. Organy podatkowe i sądy nie będą miały możliwości interpretowania przepisów podatkowych w innym kierunku, niż określi to projekt ustawy. Zapobiegnie to odmiennej wykładni przepisów. Jasność i przewidywalność prawa jest jednym z podstawowych postulatów przedsiębiorców, zgłaszanych od wielu lat przez Business Centre Club.

BCC

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes