Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego

13.05.2010 10:33  Podatki
Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego
Spółka X wykupiła samochód będący przedmiotem leasingu operacyjnego. W związku z zaistniałą transakcją powstaje pytanie jak ustalić wartość początkową wykupionego środka trwałego, czy należy go amortyzować i czy jest możliwość odliczenia podatku VAT.

Samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w każdym przedsiębiorstwie. Wielu przedsiębiorców użytkuje w firmie samochody na podstawie umów leasingu, dlatego po zakończeniu umowy leasingu bardzo często korzystają także z możliwości jego wykupu. Wartość początkową ustala się według ogólnych zasad. Zgodnie z tymi zasadami za wartość początkową środka trwałego w przypadku wykupu po skończeniu umowy leasingu uważa się cenę nabycia wynikającą z faktury dokumentującej zakup, powiększona o niepodlegający odliczeniu VAT. Zgodnie z art.28 ust.2 ustawy o rachunkowości, cena nabycia jest ceną zakupu składnika aktywów powiększoną o ewentualne koszty poniesione w związku z tym zakupem. Zatem Spółka X do wartości początkowej samochodu mogłaby doliczyć dodatkowe koszty ( np. prowizje, koszty manipulacyjne) naliczone do dnia przekazania samochodu do używania , które dotyczą tego wykupu i są udokumentowane fakturą VAT.

W przypadku gdyby ustalenie ceny nabycia samochodu byłoby niemożliwe, wartość początkową samochodu można ustalić na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego (art.28 ust.2 ustawa o rachunkowości).

Amortyzacja środków trwałych liczona jest od wartości początkowej wg odpowiednich stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku używanych środków trwałych stawki te mogą być wyższe, co spowoduje, że okres amortyzacji zostanie skrócony. Gdyby Spółka X chciała zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną reguły ich ustalania dla tego typu środków trwałych zostały określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim podatnicy mają możliwość indywidualnego ustalenia stawek dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Jednak okres amortyzacji, dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Warunkiem zastosowania krótszego okresu amortyzacji składnika majątku jest uznanie go za używany. Spółka X musiałaby udowodnić, że przed nabyciem samochodu był on wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy. W tym przypadku dowodem może to być umowa leasingu. Najczęściej jednak wykup samochodu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu następuje po cenie odbiegającej od jego wartości rynkowej, która zwykle nie przekracza 3500 zł. Pozwala to nie zaliczyć samochodu do środków trwałych. Jednak korzystniejszym rozwiązaniem dla Spółki X będzie wprowadzenie go na stan środków trwałych, ponieważ zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości można go jednorazowo zamortyzować. Jednostka decyduje, w ramach przyjętej polityki rachunkowości, czy do środków trwałych zalicza te o niskiej wartości.

W myśl ogólnej zasady nabycia towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Spółce X przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu.

Podstawa Prawna
1.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późn. zm.);
2.Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)


Katarzyna Lech
Samodzielna Księgowa w BSO Outsourcing sp. z o.o.kg


 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes