Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Skutki korekty faktur w podatku dochodowym

27.08.2009 09:43  Podatki
Skutki korekty faktur w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa Nr 588 z dnia 2009-08-27

Do korygowania danych i wielkości zawartych w pierwotnych fakturach służą faktury oraz noty korygujące. Ich wystawienie czasem pociąga za sobą konsekwencje w podatku dochodowym. Decydujące znaczenie mają zdarzenia, które są nimi udokumentowane.

Nota korygująca

Wystawianie not korygujących podlega ściśle określonym procedurom. Podatnik nie ma w tym zakresie dowolności. Przypadki, w których może być wystawiona nota korygująca, określa § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur… (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337). Z powołanego przepisu wynika, że może ją wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi. Nie można nią natomiast korygować pomyłek w pozycjach faktury, które dotyczą m.in.:

▪ jednostek miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,
      
▪ ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
      
▪ stawki podatku.

Podane wyliczenie służy wykazaniu, że uprawnienie do wystawienia noty korygującej jest zawężone. Dotyczy ono bowiem przypadków, które nie mają znaczenia dla celów podatku dochodowego zarówno dla nabywcy, jak i wystawcy faktury pierwotnej. Inaczej mówiąc, wystawienie lub otrzymanie noty korygującej nie wywołuje skutków podatkowych.

Przykład


Do podatnika wpłynęła faktura, w której sprzedawca wpisał błędnie swój NIP. W celu skorygowania tych danych podatnik wystawił notę korygującą. Wystawienie tej noty nie wpływa na koszty nabywcy ani przychody sprzedawcy.

Faktura korygująca

W odróżnieniu od noty korygującej faktura korygująca służy do zmiany wszelkich danych zawartych w fakturze pierwotnej. Przy czym, fakturę taką wystawia się m.in., gdy:

▪ udzielono rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
      
▪ dokonano sprzedawcy zwrotu towarów,
      
▪ dokonano zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu,
      
▪ stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wystąpienie wymienionych zdarzeń, które dokumentowane są fakturami korygującymi, może rodzić skutki podatkowe, które omawiamy poniżej.

Rabat finansowy

W obrocie gospodarczym powszechne są rabaty finansowe. Stanowią one ustępstwo procentowe od pierwotnie ustalonej ceny towarów lub usług.

Na skutek udzielenia rabatu dochodzi u sprzedawcy do zmniejszenia wielkości przychodu ze sprzedaży towarów i usług, których cena została obniżona. Gdy rabat udzielony jest w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych dostaw, wówczas sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. Dokonuje się w niej zmniejszenia wartości sprzedaży. Nie oznacza to jednak potrzeby korekty przychodów wstecz. Zmniejszenia przychodów należy dokonać w momencie realizacji rabatu, wcześniej bowiem nie wiadomo, czy odbiorca z niego skorzysta. Przykładowo, jeżeli sprzedaż towaru miała miejsce w styczniu 2009 r., a rabat dotyczący tej sprzedaży został udzielony i udokumentowany fakturą korygującą w sierpniu 2009 r., wówczas sprzedawca powinien pomniejszyć przychód w sierpniu.

Rabat finansowy wywołuje określone skutki również po stronie podatnika, któremu został on udzielony, czyli nabywcy. Skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu. Dochodzi w ten sposób do zmniejsza kosztów uzyskania przychodów. Nie należy jednak dokonywać korekty kosztów wstecz, gdyż w tamtym okresie koszty były ustalone w prawidłowej wysokości. Otrzymanie rabatu skutkuje pomniejszeniem kosztów uzyskania przychodów o kwotę tego rabatu w okresie (miesiącu), w którym został udzielony (zrealizowany).

Zwrot towarów

W momencie sprzedaży towaru u sprzedającego powstaje z tego tytułu przychód należny. Jednak w momencie zwrotu towaru sprzedawca musi wystawić na tę okoliczność fakturę korygującą i operację tę odzwierciedlić w zapisach księgowych. Przychód powinien zostać skorygowany o wartość zwróconego towaru. W tej części przestaje być on bowiem należny. Korekty należy dokonać za okres (miesiąc), w którym towar został podatnikowi zwrócony.

Jeżeli u nabywcy wartość zakupionego towaru została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, a następnie nastąpił ich zwrot, zachodzi potrzeba korekty tych kosztów. Wydatek na zakup tych towarów nie może w takich okolicznościach nadal stanowić kosztu. Zmniejszenia kosztów o wartość zwróconych towarów należy dokonać w miesiącu ich zwrotu sprzedawcy.

Zwrot zaliczki


Do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof). Wobec tego otrzymana zaliczka nie jest przychodem, nawet jeżeli jest udokumentowana fakturą. Z kolei po stronie podatnika, który ją wpłacił, nie stanowi ona kosztu podatkowego.

Skoro zaliczka nie jest przychodem u otrzymującego, a kosztem u wpłacającego, jej zwrot udokumentowany fakturą korygującą nie wywołuje skutków w podatku dochodowym.

Pomyłka w cenie lub ilości towarów


Jeżeli pierwotna faktura zawiera błędy w zakresie ceny jednostkowej towaru bądź ilości sprzedanych towarów, konieczne jest wystawienie faktury korygującej te wielkości. W takim przypadku wystawca faktury korygującej musi wstecz skorygować przychody, gdyż były one ustalone w nieprawidłowej wysokości. Tak wynika z interpretacji organów podatkowych, które wskazują, że wsteczną korektę należy dokonywać w przypadku wystawienia faktury korygującej:

▪ zwiększającej cenę jednostkową towaru bądź zwiększającej ilość sprzedanych towarów (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10.11.2008 r., nr ILPB3/423-504/08-5/KS) oraz
      
▪ zmniejszającej cenę jednostkową towaru bądź ilość sprzedanych towarów (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10.11.2008 r., nr ILPB3/423-504/08-7/KS).

Za stanowiskiem takim przemawia fakt, że jeżeli faktura korygująca dotyczy omawianych pomyłek, to jej wystawienie służy obliczeniu prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu, należnego za dany okres, który został błędnie określony.

Analogicznie odbiorca faktury korygującej powinien wstecz skorygować koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).Autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 588 z dnia 2009-08-27


js

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes