Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

VAT od nieściągalnych należności

10.08.2009 09:34  Podatki
VAT od nieściągalnych należności
Poniższe wyjaśnienia dotyczą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2009 r. nr 116, poz. 979), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Kontrahent nie płaci nam za zakupione towary przez ponad pół roku. Czy możemy odzyskać zapłacony z tytułu sprzedaży VAT należny lub zaliczyć jego wartość do kosztów podatkowych?

Jeżeli kontrahent nie reguluje swojego zobowiązania w terminie, podatnik może skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”, która umożliwia skorygowanie VAT należnego. Szczególne uregulowania tej kwestii zawiera art. 89a i 89b ustawy o VAT.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorygować VAT należny

Jak wynika z art. 89a ustawy o VAT, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
 
WAŻNE: Podatnik może skorygować VAT należny wykazany z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, jeżeli kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższe dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 1 grudnia 2008 r. Przed tym dniem korekta była możliwa, jeżeli wierzytelność była odpisana jako nieściągalna i stanowiła koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Obecnie do skorygowania VAT nie jest już konieczne, aby wierzytelność była odpisana w ciężar kosztów podatkowych.

Aby jednak skorzystać z prawa do skorygowania VAT, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz czynnego podatnika, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa powyżej, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

4) wierzytelności nie zostały zbyte;

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona (do 30 listopada 2008 r. korekta była możliwa, gdy od daty wystawienia faktury nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura);

6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie (do 30 listopada 2008 r. dłużnik miał 28 dni na uregulowanie należności).

Przykład

W 2008 r. podatnik sprzedał towar na rzecz czynnego podatnika VAT. Nabywca jednak zrezygnował ze statusu czynnego podatnika VAT i od stycznia 2009 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Podatnik (sprzedawca) nie może skorzystać z ulgi na złe długi nawet jeżeli kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania w terminie 180 dni od daty płatności. Na dzień dokonania korekty nabywca nie jest bowiem czynnym podatnikiem VAT.

Przykład

Podatnik dokonał sprzedaży towaru w 2008 r. Nabywca nie uregulował jednak swojego zobowiązania, a w lipcu br. został postawiony w stan likwidacji. Ponieważ postawienie dłużnika w stan likwidacji miało miejsce po dokonaniu sprzedaży, sprzedawca może skorzystać z ulgi na złe długi (jeżeli pozostałe warunki do skorygowania VAT są spełnione).

Termin dokonania korekty

Korekta VAT należnego od niezapłaconych wierzytelności może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 14-dniowy termin zapłaty należności przez dłużnika po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru ww. dokumentu przez dłużnika.
 
Przykład

Dnia 24 lipca br. podatnik wysłał do dłużnika zawiadomienie o zamiarze skorygowania VAT należnego od niezapłaconej należności z 2008 r. Dłużnik ww. zawiadomienie odebrał 28 lipca br. i tego samego dnia wierzyciel uzyskał informację o odbiorze ww. dokumentu przez dłużnika. Zakładamy, że do 11 sierpnia br. dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania oraz że wszystkie warunki do skorzystania z ulgi na złe długi zostały spełnione.

Podatnik ma prawo skorygować VAT należny w rozliczeniu za sierpień br. (w miesiącu, w którym upłynął 14-dniowy termin uregulowania zapłaty przez dłużnika, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi).

Wraz z deklaracją VAT, w której podatnik koryguje VAT należny od niezapłaconych wierzytelności, podatnik zobowiązany jest zawiadomić właściwy urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego (art. 89a ust. 5 ustawy o VAT). O dokonaniu korekty podatnik zobowiązany jest również zawiadomić dłużnika w ciągu 7 dni od dnia dokonania tej korekty, a kopię zawiadomienia przesłać do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.
 
WAŻNE: Skorzystanie z ulgi na złe długi nie jest możliwe w przypadku, gdy między kontrahentami istnieją powiązania o charakterze kapitałowym, rodzinnym, czy majątkowym.

VAT od nieściągalnych należności - skutki w podatku dochodowym

Z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o PDOP i art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF wynika, że do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ VAT należny z tytułu sprzedaży nie jest zaliczany do kosztów podatkowych, to jego zwrot nie może również generować przychodu podatkowego.
 
WAŻNE: Skorzystanie z ulgi na złe długi nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym.

Niekiedy może jednak zdarzyć się tak, że nie są spełnione wszystkie warunki do skorygowania VAT należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Czytelnik ma wątpliwości, czy wówczas VAT należny może być zarachowany w ciężar kosztów podatkowych. Niestety, takiej możliwości nie ma. Jak bowiem wynika z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, za wyjątkiem wierzytelności, które zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Ponieważ VAT należny przy sprzedaży nie został zaliczony do przychodów podatkowych, to nie może być on również kosztem podatkowym (nawet jeżeli kosztem uzyskania przychodów jest kwota netto wierzytelności).

Szczegółowo na temat zaliczania wierzytelności w koszty podatkowe pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 12 z 20 kwietnia br.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 23 z dnia 2009-08-10


js
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes