Jesteś w: Strona główna » Biznes » Prawo

Prawne podsumowanie okresu styczeń - czerwiec 2018 r.

07.08.2018 10:58  Prawo
Prawne podsumowanie okresu styczeń - czerwiec 2018 r.
Prawo przedsiębiorców
 
Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646), na mocy której m.in.: 
 • na nowo zdefiniowane zostało pojęcie działalności gospodarczej, zastępując tym samym ww. definicję, znajdującą się w uchylonej niniejszym aktem ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Zgodnie z nowym brzmieniem działalnością gospodarczą jest  zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły;
 • ustanowiono katalog praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zasad dla urzędów określających wytyczne interpretacyjne prawa gospodarczego ( np. urzędnikom wolno będzie podejmować jedynie działania, które są konieczne do zamierzonego celu czy równego traktowania wszystkich przedsiębiorców);
 • przyjęto, że w myśl ustawy działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej;
Ustawa o Rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców
 
Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 648), na mocy której m.in.: 
 • ustanowiono Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej „Rzecznik”), którego głównym celem jest stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej,   pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców; 
 • kadencja Rzecznika ma trwać 6 lat i rozpoczynać się z dniem jego powoływania przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki;
 • do głównych zadań Rzecznika należeć ma m. in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej czy też pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. 
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 
Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647), na mocy której m.in.: 
 • określono szczegółowe zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „CEIDG”) oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • ww. ustawa uszczegóławia zadania CEIDG, problematykę wpisu danych ewidencyjnych i informacyjnych, wpisu informacji o wykreśleniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacji dopisywanych do rejestru z urzędu, wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowania wpisu, a także zasadach publikowania danych o pełnomocnikach i prokurentach;
 • ustawa zastąpiła dotychczasowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy – Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy, którego głównym celem będzie usprawnienie i uproszczenie procesu rejestracji działalności gospodarczej oraz dokonywania zmiany danych wpisanych do CEIDG.
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649), na mocy której m.in.:
 • ujednolicono przepisy dotyczące zasad działania przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, które dotychczas uregulowane były w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807) oraz ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010 nr 47 poz. 278), które wraz z uchwaleniem przedmiotowej ustawy zostały uchylone;
 • uchylono także przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 146); 
 • uregulowano zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie Prawo Przedsiębiorców, a także dla wykonywania ww. działalności mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Dnia 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162)), na mocy której m.in.:
 • utworzona została tzw. „Polska specjalna strefa ekonomiczna” – cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stał się jedną strefą inwestycji;
 • wprowadzono nowe zasady udzielania wsparcia w postaci ulg podatkowych dla inwestujących podmiotów, preferencje nie będą już ściśle uzależnione od lokalizacji danej inwestycji;
 • określono zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, wskazano organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji;
 • powstała prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji, będąca rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym służącym do pozyskiwania danych wykorzystywanych do: obsługi procesu inwestycyjnego, przeprowadzania analiz w zakresie efektów funkcjonowania wsparcia udzielanego na podstawie ustawy oraz w celu dostosowania założeń polityki inwestycyjnej i gospodarczej do aktualnych uwarunkowań, a także monitorowania pomocy publicznej.

 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes