Inwestycje.pl

« Powrót

NewConnect: KBJ S.A. ogłasza politykę wypłaty dywidendy

Zarząd KBJ S.A. deklaruje, że będzie corocznie przedstawiał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wypłatę dywidendy z zysku za poprzedni rok obrotowy.

Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy przypadająca na jedną akcję, przy spełnieniu warunków przedstawionych poniżej nie będzie niższa niż wysokość dywidendy wypłaconej za rok poprzedni. Zarząd Emitenta będzie dążył do corocznego wzrostu wypłacanej dywidendy.

Warunki wypłaty dywidendy zgodnie z powyższą deklaracją:

- Przychody Emitenta ze sprzedaży w roku obrotowym, za który ma być wypłacona dywidenda będą nie mniejsze niż w roku poprzedzającym,

- Zysk netto Emitenta w roku, za który ma być wypłacona dywidenda będzie nie mniejszy niż osiągnięty w roku poprzednim,

- Łączna kwota dywidendy nie przekroczy połowy zysku netto Emitenta za rok obrotowy, za który ma być wypłacona.

Zarząd może powstrzymać się od rekomendacji wypłaty dywidendy w przedstawionej powyżej wysokości, jeśli wystąpią nadzwyczajne potrzeby gotówkowe w celu sfinansowania przyszłego rozwoju lub innych nadzwyczajnych przyczyn. W takim przypadku zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym o wystąpieniu takiej przesłanki.

W sierpniu została wypłacona dywidenda za rok 2012 - po raz pierwszy w historii spółki, co jest efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju firmy. Zgodnie z rekomendacją zarządu, KBJ S.A. postanowiło o wypłaceniu akcjonariuszom 200,3 tys. zł dywidendy z zysku, który wyniósł 425 tys. zł. Oznaczało to wypłatę 13 groszy na akcję i stopę dywidendy w wysokości 4%.

„Chcemy, pomimo potrzeb kapitałowych w celu dalszego rozwoju działalności spółki, aby obecni i przyszli akcjonariusze uczestniczyli również finansowo w naszym sukcesie” – powiedział Artur Jedynak – prezes zarządu KBJ.

KBJ SA

kk