Inwestycje.pl

« Powrót

Wywiad z dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofem Janem Kurzydłowskim

W ostatnich latach wzrosło zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie B+R w Polsce. Czemu zawdzięczamy ten wzrost?

Polska należy do czołówki państw UE jeśli chodzi o dynamikę wzrostu nakładów rządowych na działalność B+R. Odpowiednio dystrybuowane środki publiczne przeznaczone na wspieranie innowacji stymulują z kolei działania sektora prywatnego. W 2012 roku już ponad 30% wszystkich nakładów na B+R pochodziło
z sektora przedsiębiorstw. Udało nam się zatem wypracować atrakcyjne dla przedsiębiorców mechanizmy finansowania prac badawczo-rozwojowych i tym samym zmienić strukturę finansowania B+R w Polsce. Współfinansując projekty
i dzieląc ryzyko z przedsiębiorcami zwiększamy nie tylko ich zaangażowanie finansowe, ale także poziom zaufania i efektywność współpracy sektorów nauki
i biznesu. Mechanizmy premiujące ich współpracę to rdzeń programów NCBR. Będą również kluczowe w nowej unijnej perspektywie finansowej, w szczególności
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR).

Jednym z zadań NBCR jest właśnie podział unijnych pieniędzy na działania związane z zacieśnieniem współpracy nauki z biznesem. Jak to wygląda
w praktyce?


Gros środków w budżecie NCBR stanowią środki unijne. W ramach kończącej się perspektywy 2007-2013 na realizację trzech programów operacyjnych, w których pełnimy funkcję instytucji pośredniczącej - Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko - w sumie dysponujemy kwotą ponad 4,1 mld euro.

Zarządzane przez nas środki zostały przeznaczone, m.in., na rozbudowę i modernizację szkół wyższych, infrastrukturę badawczą, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia czy zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych za strategiczne dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Przede wszystkim jednak na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i rozwój współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem badawczym, które stanowią główny komponent naszych działań, i to nie tylko tych finansowanych ze środków unijnych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 będziemy natomiast mieli znaczący udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dysponując kwotą ponad 5,5 mld euro.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z NCBR? Jakie warunki trzeba spełnić?

NCBR finansuje wyłącznie te badania, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. W ogłaszanych przez nas konkursach premiujemy wnioski składane przez jednostki naukowe wspólnie z przedsiębiorcami oraz z dużym wkładem własnym tych drugich, dlatego naszymi głównymi beneficjentami są przedsiębiorcy
i konsorcja naukowo-przemysłowe. Ocena w każdym konkursie jest dwuetapowa
i polega na weryfikacji formalnej, a następnie ocenie merytorycznej wniosku, przeprowadzanej przez zespół niezależnych ekspertów. Na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania, a wsparcie otrzymują najlepsze projekty. Poprzez taki, oparty na racjonalnych zasadach system finansowania B+R efektywnie wspieramy współpracę nauki z biznesem.

Instytucje/firmy z jakiego sektora obecnie w największym stopniu stawiają na nowe technologie?

Największą aktywność badawczo-rozwojową przejawia branża informatyczna, ale coraz więcej przedsięwzięć dotyczy także inżynierii materiałowej, w tym prac B+R nad produktami opartymi o grafen. Nie można też zapomnieć o innowacjach
w medycynie, do której wkracza coraz więcej nowatorskich technologii z pogranicza telekomunikacji, robotyki czy nanotechnologii. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że NCBR realizuje programy sektorowe, które stanowią bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców określonych branż polskiej gospodarki. Dzięki podjęciu współpracy z Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa oraz z Polską Platformą Innowacyjnej Medycyny realizujemy już dwa takie programy – jeden skierowany do przemysłu lotniczego (INNOLOT), a drugi właśnie do branży medycznej (INNOMED).

Jak to zmieniło się na przestrzeni ostatnich 5 lat? Możemy mówić
o konkretnym trendzie?


W ostatnich latach mamy do czynienia z postępującą informatyzacją w praktycznie każdym sektorze gospodarki. Dynamiczny rozwój technologii elektronicznych
i informatycznych jest dziś wyraźnie zauważalny we współtworzeniu rozwiązań na potrzeby ochrony zdrowia, transportu, energetyki, przetwórstwa, bezpieczeństwa,
a nawet przemysłu kreatywnego. Można wręcz powiedzieć, że dalszy rozwój tych sektorów nie jest praktycznie możliwy bez innowacji w sektorze ICT, a możliwości zastosowań tego ostatniego są niezwykle szerokie. Telemedycyna, kompletna automatyzacja produkcji, znakowanie na podstawie kodu DNA czy pojazdy autonomiczne to tylko niektóre technologie, które jeszcze 10 lat temu były przedmiotem rozważań czysto teoretycznych.

Zawęźmy krąg do Dolnego Śląska. Czy uczelnie, firmy, instytucje z tego regionu chętnie korzystają z pieniędzy, którymi dysponuje NCBR? W jakie nowe technologie inwestują najczęściej?

Zdecydowanie tak. W województwie dolnośląskim realizowanych jest 280 projektów  dofinansowanych przez NCBR. Ich wartość to ponad 2,14 mld zł, co daje Dolnemu Śląskowi 4 miejsce w kraju. Prym w korzystaniu z tych środków wiodą uczelnie publiczne i przedsiębiorstwa. Dolny Śląsk posiada ogromy potencjał, dzięki czemu dynamicznie rozwijają się tu m.in. dziedziny takie jak elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna czy inżynieria mechaniczna.

Podczas współorganizowanego przez NCBR niedawno we Wrocławiu Europejskiego Kongresu Technologicznego dyskutowano m.in.
o inteligentnych specjalizacjach. W których dziedzinach w Pańskiej ocenie Polska ma szansę na „skok cywilizacyjny” i objęcie pozycji lidera innowacyjności?


Polska nauka stoi na wysokim poziomie, zwłaszcza w dziedzinach takich, jak matematyka, informatyka, medycyna, inżynieria materiałowa, biologia czy chemia. Mamy świetne zespoły badawcze,  a od niedawna także rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę, sfinansowaną w dużej mierze ze środków unijnych. Rośnie także poziom zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw. Jeżeli tylko odpowiednio wykorzystamy - wspierając ze środków publicznych innowacje i ich komercjalizację w połączeniu z tzw. inteligentnymi specjalizacjami -  posiadany potencjał mamy szansę dyktować tempo rozwoju technologicznego w wybranych obszarach, szczególnie przemysłów przyszłości.
Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski urodził w Lublinie. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem. Na tej uczelni, w 1998 roku, uzyskał tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenia w administracji publicznej. Pełnił, między innymi, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął 1 stycznia 2011.
Szczegółowy życiorys wraz z przebiegiem kariery zawodowej znajdą Państwo poniżej.

WYKSZTAŁCENIE
1978-1981 Studia doktoranckie w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
1973-1978 Studia wyższe na Politechnice Warszawskiej (ukończone z wyróżnieniem). Kierunek – Podstawowe problemy techniki.

DOŚWIADCZENIE KIEROWNICZE
w kierowaniu działami instytucji:
kierowanie częścią ministerstwa – odpowiedzialność za dział administracji „nauka”,
kierowanie zespołem podległym Prorektorowi PW w obszarze spraw studenckich,

ZAJMOWANE STANOWISKA
- na Politechnice Warszawskiej:
od 1998 r. profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Materiałowej (WIM),
1993-1998 profesor nadzwyczajny na WIM,
1982-1993 adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej,
1981-1982 starszy asystent w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
- w administracji państwowej:
2005-2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- na innych uczelniach:
2008-2010 profesor zwyczajny na Politechnice Rzeszowskiej,
2002-2005 profesor zwyczajny na Politechnice Białostockiej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Laureat konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Subsydia dla uczonych w dziedzinie nauk technicznych (2001 r.),
Złota odznaka Akademickiego Związku Sportowego,
Trzy zespołowe oraz jedna indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i wiele nagród Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej,
w czasie studiów za osiągnięcia w nauce dwukrotne wyróżnienie Nagrodą Sekretarza IV Wydziału PAN i pięciokrotnie Nagrodą Rektora PW.