db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost - kolejna subskrypcja

12.04.2011 11:51  Ubezpieczenia
db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost - kolejna subskrypcja
Deutsche Bank PBC rozpoczął kolejną subskrypcję 15-letniego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego z gwarancją kapitału db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, powiązanego z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących.

Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z zadeklarowanej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie 20% przeznaczonych na nią środków. Dostępny jest on również w ramach oferty promocyjnej umożliwiającej dodatkowy zysk aż 10% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie oraz otrzymanie jednej z nagród: iPod Nano, iPod Touch, iPad WiFi lub MacBook Air. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 29 kwietnia br.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, stworzony we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Konstrukcja produktu zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że Klient na początku wpłaca tylko jej 20%. Pozostałe 80% należy wpłacać co miesiąc przez 15 lat, czyli w okresie trwania programu.

Składki bieżące (po pomniejszeniu o opłatę za zarządzanie), inwestowane są w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy „EUROPA FUND LIBIII/2011/02”, którego aktywa lokowane są do 100% w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiające inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Wycena certyfikatów oparta jest na indeksie BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index. Jest to indeks o unikatowej konstrukcji, na którą składa się: wersja Excess Return funduszu iShares Emerging Markets Index Fund, mechanizm zmiennego zaangażowania w iShares Emerging Markets Index ER w zależności od poziomu zmienności (wahań rynku), gdzie docelowy poziom zmienności to 20% w skali roku, oraz zaimplementowany na EEM Risk Controlled ER prosty mechanizm średnich ruchomych, na podstawie których podejmowane są decyzje inwestycyjne oraz mechanizm zabezpieczania przed ryzykiem walutowym.

Mechanizm działania indeksu skonstruowany jest tak, aby umożliwić osiąganie satysfakcjonującego wyniku bez względu na koniunkturę rynkową. W okresach, kiedy indeks EEM Risk Controlled ER, reprezentujący rynek akcji krajów rozwijających się, wykazuje trend wzrostowy, strategia oferuje wysoką ekspozycję na ten indeks. Natomiast w okresach spadków na giełdach, które często połączone są ze spadkiem stóp procentowych (a tym samym wzrostem wartości obligacji), pozwala uzyskać ekspozycję na rynek obligacji.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez 15 lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 136 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej.

Opłata za zarządzanie wynosi 2,4% w skali roku od 80% zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności, pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa.

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w sytuacjach losowych. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 29 kwietnia 2011 r.

Oferta promocyjna db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost

Oferta promocyjna dotyczy osób, które w terminie do 29 kwietnia 2011 r. założą 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 10% w skali roku na kwotę min. 5 tys. zł i przystąpią do db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost opłacając równocześnie składkę pierwszą w wysokości min. 6750 zł. Przy czym wpłata na depozyt nie może być wyższa niż dwukrotność składki pierwszej w ramach produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost.

Po spełnieniu powyższych warunków, w zależności od wysokości wpłaconej pierwszej składki db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost wszystkie osoby przystępujące do promocji otrzymają jedną z nagród: Apple iPod Nano 8GB, Apple iPod Touch 64GB, Apple iPad 16GB WiFi lub MacBook Air. Szczegółowe zasady określa regulamin promocji dostępny na stronie internetowej banku.
 

Parametry produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost:

- forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie oparte o ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy „EUROPA FUND LIBIII/2011/02”,
- produkt oparty na certyfikatach emitowanych przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiających inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących,
- okres odpowiedzialności: 15 lat,
- ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności,

Składki:

- składka pierwsza (jednorazowa): co najmniej 4 500 zł (w ramach warunków promocyjnych: 6750 zł) lub wielokrotność kwoty 2 250 zł,
- składka bieżąca (płatna miesięcznie przez 15 lat): co najmniej 136 zł - wysokość składki bieżącej uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki zainwestowanej,
- okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności): 180 miesięcy,
- w przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Klientowi wypłacana jest wartość rachunku pomniejszona o opłatę likwidacyjną (zależną od terminu rezygnacji) oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zalety produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost:

- ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji,
- 100% udziału w zyskach indeksu,
- gwarancja wypłaty 100% deklarowanej kwoty inwestycji (składki zainwestowanej) na koniec okresu odpowiedzialności,
- 100% wartości składek zadeklarowanych na okres 15 lat pracuje już od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności,
- unikatowa konstrukcja produktu (20% inwestycji opłacane jednorazowo + 80% inwestycji płatne ratalnie przez 15 lat),
- produkt oparty o dynamicznie zarządzany BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index o stabilnych wynikach – możliwość zarabiania na akcjach i obligacjach w ramach maksymalnie zdywersyfikowanych rynków wschodzących przy jednoczesnej kontroli zmienności (ryzyka) indeksu,
- alternatywa dla produktów oszczędnościowych tylko z wpłatą jednorazową lub tylko
z regularnymi wpłatami.

Deutsche Bank PBC

kk


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste