Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Ubezpieczenia w Firmie

ZUS dla przedsiębiorcy – spółka cywilna

13.11.2007 09:43  Ubezpieczenia w Firmie
Wspólnicy spółki cywilnej oraz osoby przez nią zatrudnione podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pociąga to za sobą określone zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie jak:
- zgłoszenie płatnika składek
- zgłoszenie do ubezpieczeń poszczególnych osób
- opłacanie składek

Ze względu na różne warunki podlegania ubezpieczeniom oraz ustalania składek, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Szczegółowe informacje na temat obozwiązujących w danym okresie składek można uzyskać w każdej jednostce terenowej ZUS, bądź na stronie internetowej www.zus.pl.

Istnieją dwa modele postępowania w zakresie rozliczania składek przez spółkę cywilną.

Przypadek 1. Gdy spółka cywilna jest płatnikiem składek za wspólników jak również za pracowników (lub tylko za wspólników jeśli firma nie zatrudnia pracowników).

Zgłoszenie płatnika składek:
Spółka ma obowiązek w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika zgłosić siebie jako płatnika składek. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZPA, do którego należy dołączyć kopię decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP oraz kopię zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON. Jeśli przedsiębiorca posiada kilka rachunków bankowych powinien złożyć do ZUS formularz ZUS ZBA będący informacją o numerach kont płatnika. W przypadku różnych adresów prowadzenia działalności gospodarczej składamy do ZUS formularz ZUS ZAA.

Zgłoszenie poszczególnych osób do ubezpieczeń:
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności spółka zgłasza wspólników do określonych ubezpieczeń. Osoby zatrudnione należy zgłosić w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia. Złoszenia należy dokonać na formularzach:
1.ZUS ZUA – jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, bądź tylko społecznym;
2.ZUS ZZA – jeżeli osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu;
3.ZUS ZCZA – zgłoszenie danych członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy jego adres zamieszkania jest zgodny z adresem ubezpieczonego;
4.ZUS ZCNA - zgłoszenie danych członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy jego adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem ubezpieczonego.

Po dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązku rozliczania i opłacania składek za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia następnego miesiąca. Spółka musi sporządzać i przekazywać do ZUS:
1.imienne raporty miesięczne: składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA, i ewentualnie świadczeniowe – ZUS RSA.
2.deklarację rozliczeniową ZUS DRA, przygotowaną na podstawie imiennych raportów

Spółka cywilna zobowiązana jest do opłacania następujących składek:

Rodzaj składki

wysokość składki od podstawy wymiaru

na ubezpieczenie emerytalne

19,52%

na ubezpieczenie rentowe

13,00%

na ubezpieczenie chorobowe

2,45%

na ubezpieczenie wypadkowe

stopa procentowa tej składki jest zróżnicowana

na ubezpieczenie zdrowotne

9,00%

na Fundusz Pracy

2,45%

na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10%

                                                    Źródło: ZUS


Spółka opłaca składki w formie bezgotówkowej, na wskazane przez ZUS rachunki bankowe.

Przypadek 2. Gdy spółka cywilna jest płatnikiem składek tylko za pracowników, a wspólnicy są samodzielnymi płatnikami składek

W tym przypadku konieczne jest zgłoszenie spółki jako płatnika składek, a także poszczególnych zatrudnionych do odpowiednich ubezpieczeń. Podobnie jak w przypadku 1 należy co miesiąc sporządzać i przekazywać do ZUS imienne raporty miesięczne oraz deklaracje, jak również opłacać składki zgodnie z zasadami opisanymi w pierwszym przypadku, oczywiście z pominięciem punktów dotyczących rozliczania wspólników.

Wspólnicy
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności każdy ze wspólników jest zobowiązany do zgłoszenia w ZUS siebie jako płatnika składek oraz do odpowiednich ubezpieczeń. Formularz, na którym należy dokonać takiego zgłoszenia to ZUS ZFA. Do niego należy dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP (własny, nie spółki), nie podajemy natomiast numeru REGON. Jeśli wspólnik spółki posiada kilka rachunków bankowych powinien złożyć do ZUS formularz ZUS ZBA. W przypadku różnych adresów prowadzenia działalności gospodarczej składamy do ZUS formularz ZUS ZAA.

Wspólnik dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń na formularzach: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCZA, ZUS ZCNA – zgodnie z zasadami opisanymi w przypadku pierwszym. Wysokość składek dla tego przypadku obrazuje tabela powyżej.

Jeśli wspólnik opłaca składki tylko za siebie jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych w przypadku, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych zawartych w ostatnio złożonych dokumentach.

Anna Sołowska
inwestycje.pl
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes