Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto

30.08.2018 08:06  Wyniki spółek
Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto To był rekordowy kwartał w historii Grupy PZU pod względem sprzedaży. Składka przypisana brutto wyniosła 6,1 mld zł. W całym pierwszym półroczu Grupa pozyskała 11,9 mld zł, co jest również najlepszym półrocznym wynikiem w historii. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2018 wyniósł 2,4 mld zł. Jest to wzrost o 38,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2017.
 
 Pierwsze półrocze
 
- Wzrost składki przypisanej brutto o 2,4 proc. do 11,9 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017.
- Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 38,3 proc. do 2,4 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017.

Drugi kwartał
 
- Poprawa zysku netto jednostki dominującej o 55,2 proc. do 782 mln zł w porównaniu do drugiego kwartału 2017.
- Poprawa wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,3 proc.
- Wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych w Grupie PZU – wskaźnik mieszany na poziomie 88,3 proc.
- Poprawa rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych: 23,7 proc. marży zysku operacyjnego tj. na poziomie celu strategicznego.
- Wysoka dyscyplina kosztowa, wskaźnik kosztów administracyjnych PZU SA i PZU Życie wyniósł 6,9 proc.
 
Komentarz zarządu dotyczący kondycji Grupy PZU w I połowie 2018 roku
 
Paweł Surówka, prezes PZU SA
 
Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym uzyskany wynik był rekordowy i wyniósł 11,9 mld zł.
 
Jako grupa kapitałowa wypracowaliśmy w pierwszych sześciu miesiącach skonsolidowany zysk netto na poziomie 2,4 mld zł. Oznacza to 38 proc. wzrostu w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. Natomiast zysk jednostki dominującej w drugim kwartale wyniósł 782 mln zł. To wzrost o aż 55 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.
 
W kolejnych kwartałach będziemy konsekwentnie realizować ambitne cele zawarte w strategii Nowe PZU. Rozwijając główne obszary biznesowe: ubezpieczenia, bankowość, inwestycje i usługi w zakresie ochrony zdrowia – wspieramy je nowoczesnymi technologiami, m.in. sztuczną inteligencją, telematyką, aplikacjami mobilnymi i Big Data.
 
Nasze działania są kluczowe dla budowy długoterminowej wartości Grupy PZU, jak i dla osiągnięcia zysku przypadającego w formie dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach. Jeszcze w tym roku wypłacimy 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 r, co oznacza wzrost o 78,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.
 
Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU
 
Na początku 2018 roku ogłosiliśmy strategię „Nowe PZU” ukierunkowaną na zmianę modelu działania Grupy PZU, przy wykorzystaniu potencjału zarówno po stronie ubezpieczeniowej jak i bankowej. Jako kluczowy miernik realizacji strategii przyjęliśmy wskaźnik ROE na poziomie powyżej 22%.
 
W pierwszej połowie 2018 roku jego wartość wyniosła 20,8 proc. Wysoka rentowność kapitałów własnych (ROE) to rezultat osiągnięty w trudnym okresie dla rynków finansowych, przy znacznym pogorszeniu koniunktury na GPW i spadku wyceny części akcyjnej naszego portfela inwestycyjnego.
 
Tak dobry wynik był możliwy m.in. dzięki efektywnej polityce taryfowej i osiągniętej wysokiej rentowności głównych linii biznesowych. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła ścisła dyscyplina kosztowa. Wskaźnik kosztów administracyjnych dla PZU SA i PZU Życie w I półroczu 2018 roku spadł o 0,3 p.p. r/r do 6,5 proc.
 
Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna. Pomimo wysokiej dywidendy z zysku za 2017 rok, odbudowaliśmy wskaźnik wypłacalności SII o niemal 20 p.p. Było to możliwe dzięki zmniejszeniu kapitałochłonności naszego biznesu oraz dzięki temu, że w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku nadal osiągamy dobre wyniki, które zasilają nasze kapitały.
 
Roman Pałac, prezes PZU Życie
 
Do wysokiego poziomu ROE kontrybuowała wysoka marża w ubezpieczeniach grupowych 
i indywidualnie kontynuowanych. Po sezonowo słabszym I kwartale 2018 roku, w I półroczu marża zysku operacyjnego osiągnęła strategiczny poziom i wyniosła 20,2 proc. Rosły także nasze udziały w rynku. Według ostatnich dostępnych danych, na koniec I kwartału 2018 roku udział PZU w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową wyniósł 45,9 proc., co jest rekordową wartością w historii PZU Życie. Urośliśmy o 0,4 proc. rok do roku, natomiast nasza konkurencja zanotowała ujemną dynamikę na poziomie -0,8% r/r.
 
Jednym z głównych czynników kontrybuujących do tego wzrostu był dynamiczny rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie liczba umów na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 1,6 mln. Do tego rozwoju szczególne przyczyniły się działania m.in. w obszarze customer experience, czyli na linii kontaktu klienta z PZU. W ramach podjętych inicjatyw wdrożyliśmy np. rozwiązania pozwalające na umawianie wizyt lekarskich przez internet.
 
 
 
 
Podsumowanie wyników Grupy PZU w I połowie 2018 roku 
 
Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I połowie 2018 roku miały w szczególności:
 
-wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych, zawarcie kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej oraz wyższa sprzedaż w spółkach zagranicznych;
- wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych będący wypadkową rosnącej składki zarobionej oraz wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych przy stałym poziomie kosztów administracyjnych oraz poprawie wskaźnika kosztów akwizycji;
- wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych głównie w efekcie wzrostu rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych;
- wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie poprawy szkodowości produktów ochronnych oraz zmian w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych;
- lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Banku w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą oraz niskim poziomem stóp procentowych.
 
Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynął niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW. 
 
Na porównywalność wyników rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu bankowego kwotą 1 277 mln zł w I półroczu 2018 względem 227 mln zł w I półroczu 2017. W samym II kwartale 2018 roku kontrybucja Pekao wyniosła 714 mln zł względem 227 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.
 
Składki
 
W I połowie 2018 roku Grupa PZU zebrała 11 881 mln zł składki brutto, czyli o 2,4% więcej niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost nastąpił głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz w konsekwencji zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 11 054 mln zł i była o 6,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym II kwartale składka brutto wzrosła o 3,6% r/r do poziomu 6 050 mln zł, natomiast składka zarobiona netto o 6,1% r/r do 5 596  mln zł.
 
Odszkodowania i  świadczenia
 
W I połowie 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 7 345 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 1,8% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 
Na wzrost odszkodowań i świadczeń netto (głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego) wpłynęło doszacowanie w I kwartale rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku. Wyższa wartość odszkodowań to także efekt większej liczby roszczeń w ubezpieczeniach rolnych (w segmencie klienta masowego), na skutek ujemnych skutków przezimowań oraz nawalnych opadów deszczu i gradu (II kwartał 2018).
 
W samym II kwartale 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto osiągnęły wartość 3 719 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 6,1% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Koszty administracyjne i akwizycji
 
Koszty akwizycji w I półroczu 2018 roku wzrosły o 107 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany miksu produktowego. W samym II kwartale 2018 roku  koszty akwizycji wzrosły o 50 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 
Koszty administracyjne Grupy PZU w I półroczu 2018 roku ukształtowały się na poziomie 3 342 mln zł względem 2 036 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost kosztów w I półroczu o 1 306 mln zł wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao (koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 1 304 mln zł).
 
W samym II kwartale 2018 roku koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 1 727 mln zł względem 1 174 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. W tym koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o około 500 mln zł w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao.
 
Działalność inwestycyjna
 
W I połowie 2018 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej[1] z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 4 264 mln zł wobec 2 607 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 63,6%). Tak znacząco wyższy wynik to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji banku Pekao od czerwca 2017 roku. W II kwartale 2018 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 2 270 mln zł wobec 1 105 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 105,4%).
 
Wyłączając wpływ działalności bankowej wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w I połowie 2018 roku wyniósł 468 mln zł i był niższy niż w ubiegłym roku o 619 mln zł. Na obniżkę miał w szczególności wpływ niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych (w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW) oraz słabsze o 327 mln zł r/r wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych (bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU). Wyłączając wpływ działalności bankowej, wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w II kwartale 2018 wzrósł rok do roku o ponad 200% do poziomu 319 mln zł wobec 106 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.
 
Zysk
 
Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU w I połowie osiągnął poziom 2 358 mln zł i był wyższy o 38,3% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. W II kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł 1 304 wobec 718 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 81,6%).
 
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 425 mln zł wobec 1 438 mln zł w I połowie 2017 roku. W II kwartale 2018 roku zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 782 wobec 504 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 55,2%).
 
Kapitał własny
 
Na koniec I półrocza 2018 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 34 612 mln zł i ukształtowały się na poziomie niższym w porównaniu do końca 2017 roku (spadek o 7,8%). Spadek skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył w szczególności udziałów niekontrolujących, które w związku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przez Pekao kwoty 2 074 mln zł, z czego 1 659 mln zł stanowiła wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym, oraz wpływem zastosowania MSSF9 spadły o 1 629 mln zł i osiągnęły wartość 21 332 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej zmalały o 1 319 mln zł względem poprzedniego roku – efekt podziału zysku przez PZU za 2017 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2 159 mln zł oraz wpływu zastosowania MSSF9.

ROE
 
W I połowie 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 20,8%. Wskaźnik ROE był niższy o 1,2 p.p.  od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku.
 
W samym II kwartale 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 22,3% wobec 14,9%, co oznacza wzrost o 7,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
 
Wypłacalność wg Solvency II
 
Według stanu na koniec I kwartału 2018 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 227% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.
 
Wybrane dane finansowe.JPG
 
 


[1] Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji, zmianę wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych oraz zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej.
 
Grupa PZU

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda