Jesteś w: Strona główna » Giełda » Wiadomości giełdowe » Wyniki spółek

Pfleiderer Group publikuje wyniki za 2016 r. - rekordowa marża EBITDA i rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy

26.04.2017 09:37  Wyniki spółek
Pfleiderer Group publikuje wyniki za 2016 r. - rekordowa marża EBITDA i rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy
  • Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 r. wyniosły 960 mln euro
  • Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r. wzrosła o 12,5% do poziomu 149 mln euro. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA wyniosła 15,5% przychodów i była rekordowa od 20 lat
  • Pfleiderer Group konsekwentnie realizuje strategiczne projekty inwestycyjne – nakłady w 2016 r. wyniosły 52 mln euro, w 2017 r. poziom inwestycji przekroczy 60 mln euro
  • Zarząd Pfleiderer Group z sukcesem zrefinansował zadłużenie zaciągnięte w 2014 r. – spodziewane oszczędności wynikające z niższych kosztów obsługi długu wyniosą ok. 6,5 mln euro od 2018 r.
  • Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 71,2 mln zł, czyli 1,1 zł na każdą akcję.
  • Prezentowane dane finansowe doprowadzone zostały do porównywalności w związku z procesem prawnej i finansowej konsolidacji Grupy.

Pfleiderer Group przedstawił wyniki roczne – 2016 r. był okresem sukcesów Grupy. Marża EBITDA osiągnęła rekordowy poziom od 20 lat i wyniosła 15,5%. Bardzo dobry zestaw wyników finansowych został wypracowany dzięki synergiom wynikającym z połączenia segmentów biznesowych Grupy, optymalizacji oferty produktowej oraz efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych i silnego popytu na produkty. Poprawa wyników nastąpiła również dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną, których udział w całej sprzedaży w 2016 r. wyniósł 65%. Pozytywny wpływ na rezultaty miały również czynniki związane z cenami surowców.

W minionym roku przychody ze sprzedaży netto Grupy wyniosły 960 mln euro (w 2015 r. wyniosły 985 m euro). Niewielki spadek w porównaniu do 2015 r. wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Natomiast, Pfleiderer Group zanotował silny wzrost wolumenów sprzedaży niemal we wszystkich grupach produktowych, szczególnie wyrobów z wyższą wartością dodaną.

Przychody ze sprzedaży netto Segmentu Zachodniego wyniosły 659 mln euro i były nieco wyższe niż w 2015 r. (o 1,2%), na co główny wpływ miały wyższe wolumeny sprzedaży i wzrost sprzedaży produktów wysokomarżowych. Natomiast sprzedaż netto Segmentu Wschodniego wyniosła 339 mln euro i była o 9,4% niższa niż w poprzednim roku. Na poziom przychodów w tym Segmencie negatywny wpływ miała niższa sprzedaż w zakładzie MDF Grajewo, presja cenowa w Polsce w związku z niższymi cenami surowców oraz różnice kursowe.

W 2016 r. znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyniosła 149 mln euro, co oznacza wzrost o 12,5% w porównaniu do 2015 r. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA Grupy wyniosła w 2016 r. 15,5% przychodów wobec 13,4% marży odnotowanej w 2015 r.

 „2016 rok był dla nas kluczowy pod wieloma względami – zrealizowaliśmy nasze obietnice. Wdrożenie projektu „JEDNEGO PFLEIDERERA” i konsekwentna realizacja strategii premium, zakładającej koncentrację na segmencie produktów z wyższą wartością dodaną zaowocowało wypracowaniem rekordowej od 20 lat marży EBITDA. Przed PFLEIDERERM kolejne wyzwania, które będą wspierać dalszy dynamiczny rozwój Grupy. W 2017 r. chcemy utrzymać wzrost EBITDA na niskim - dwucyfrowym poziomie.” Michael Wolff, Prezes Zarządu Pfleiderer Group

25 kwietnia Zarząd Pfleiderer Group zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku netto za 2016 r. w wysokości 71,2 mln zł, czyli 1,1 zł na każdą akcję. Pozostała część zysku trafi na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję o wypłacie premii dla akcjonariuszy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się do końca czerwca.

Pfleiderer Group realizuje strategiczne inwestycje 

W 2016, nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 52 mln euro. Wdrożenie strategicznych projektów, takich jak projekt 4-Pack w Grajewie, linia do produkcji blatów kuchennych oraz projekt Dynasteam w Wieruszowie, a także poprawa efektywności operacyjnej, wpływają na stały wzrost konkurencyjności Pfleiderera. W 2017 r. wysoki poziom nakładów inwestycyjnych zostanie utrzymany i wyniesie ponad 60 mln euro. Kluczowe projekty zaplanowane na ten rok to finalizacja i wdrożenie linii do szlifowania płyt w największym zakładzie w Neumarkt, realizacja inwestycji pozwalającej na recykling drewna i obniżenie kosztów pozyskania surowca oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch. W 2017 r. Pfleiderer Group będzie również koncertował się na intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „ONE COLLECTION”.

Refinansowanie zadłużenia istotnie obniży koszty jego obsługi

Zarząd Pfleiderer Group z sukcesem zrefinansował zadłużenie pozyskane w 2014 r. Nowe warunki jego obsługi pozwolą na istotne obniżenie kosztów finansowych. 20 marca Spółka poinformowała o udzieleniu Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA jako Głównym Aranżerom oraz Współprowadzącym Księgę Popytu zlecenia organizacji finasowania w formie zabezpieczonych kredytów nadrzędnych w łącznej kwocie 450 mln euro. Środki udostępnione na podstawie kredytów zostaną przeznaczone na refinansowanie długu zaciągniętego w 2014 r.

W odniesieniu do 7-letniego kredytu terminowego B z ograniczonym katalogiem zobowiązań w kwocie 350 mln euro marża wyniesie 325 punktów bazowych (ponad minimalny poziom EURIBOR na poziomie 0,75%), przy czym zadłużenie to zostanie pozyskane z uwzględnieniem dyskonta - Pfleiderer Group pozyska finansowanie w kwocie równej 99,0% nominału kredytu terminowego B.

Marża w odniesieniu do nowego 5-letniego kredytu obrotowego w kwocie 100 mln euro wyniesie 300 punktów bazowych (ponad minimalny poziom EURIBOR na poziomie 0%).

Szacowane oszczędności wynikające z niższych kosztów obsługi zadłużenia wyniosą ok. 6,5 mln euro od 2018 r. w porównaniu do 2016/2017 (pomimo wyższego o 50 mln euro kredytu terminowego B). Niższe odsetki od kredytu przyniosą oszczędności kosztowe na poziomie jednostkowym w wysokości 11,4 mln euro.

W 2017 r. Pfleiderer Group chce utrzymać wzrost EBITDA

Zarząd Pfleiderer Group deklaruje, że w 2017 r. chce utrzymać wzrost EBITDA na niskim - dwucyfrowym poziomie. Głównym czynnikiem, który ma wpłynąć na poprawę osiąganych wyników będzie wzrost sprzedaży dzięki większym wolumenom produktów z wartością dodaną. Dzięki przeprowadzonym w 2016 r. inwestycjom Grupa ma obecnie do dyspozycji większe moce produkcyjne (m.in. linia do produkcji blatów kuchennych w Wieruszowie czy dodatkowe moce pochodzące z projektu 4Pack Project w Grajewie) oraz planuje kolejne oszczędności dzięki dalszej poprawie efektywności operacyjnej, czasu nieprzerwanego działania i ograniczeniu wąskich gardeł.  


Pfleiderer Group

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda