Finansowanie

30.11.2011 10:53  Zarządzanie należnościami
 4.    FINANSOWANIE

To wszystkie przedsięwzięcia w firmie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które służą kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej. To jednocześnie proces, w którym można wyróżnić następujące funkcje: określenie potrzeb kapitałowych i finansowych przedsiębiorstwa, kierowanie dopływem środków finansowych, kształtowanie wyniku finansowego, kierowanie wykorzystaniem środków finansowych.

Ze względu na źródło pochodzenia: kapitał wewnętrzny i zewnętrzny.

A.    FAKTORING

Faktoring jest najszybszym ze sposobów na zwiększenie możliwości finansowych firmy. Ta forma finansowania jest korzystna dla większości firm sprzedających na zasadach odroczonych terminów płatności. Usługa jest dostępna nawet dla przedsiębiorstw niemających zdolności kredytowej i możliwa do stosowania przy należnościach fakturowych objętych zakazem cesji.

Polega  na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę wierzytelności, powstałych  z tytułu sprzedaży towarów lub usług do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze faktoringu firma  uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych. W rezultacie faktorant nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.

Faktoring pełny

Usługa polegająca na finansowaniu niewymagalnych wierzytelności (faktur) wystawianych przez Klienta (Faktoranta). Faktor ponosi pełne ryzyko niewypłacalności płatnika faktoringowego. 

Faktoring niepełny

Faktor  finansuje niewymagalne faktury wystawiane przez Klienta (Faktoranta), jednakże ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi Klient. 

B.    KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy jest przeznaczony do finansowania głównie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, instytucji itp. 
Najczęściej  udzielany jest w złotówkach lub walutach obcych standardowo na okres do 12 miesięcy. 

Warunki kredytowania są elastycznie dopasowywane do profilu przedsiębiorstwa oraz specyfiki jego działalności. W zależności od przeznaczenia kredyt obrotowy ma formę jednorazowego finansowania (związanego z pojedynczą transakcją) lub powtarzalną (finansowanie więcej niż jednego cyklu rotacji gotówki).

Korzyści:

•    krótkoterminowe (do 12 miesięcy) powiększenie kapitału obrotowego firmy
•    możliwość finansowania transakcji w wysokości przekraczającej zdolność kredytową firmy określoną rozmiarami jej działalności

C.    KREDYT WEKSLOWY

Kredyt wekslowy – udzielany jest, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed terminem płatności. Kredyt ten posiada wartość nominalną wartości weksla. Sumę kupna, którą otrzymuje kredytobiorca, tworzy wartość nominalna pomniejszona o gotówkowy procent (dyskonto).

W zależności od sposobu udzielania kredytu kredyt wekslowy może być dyskontowy lub akceptacyjny. 
 

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
biznes