Zarządzanie ryzykiem

30.11.2011 10:48  Zarządzanie należnościami
 1.    ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Polega na weryfikacji kontrahenta i analizie  kondycji jego firmy oraz wiarygodności finansowej, ze wskazaniem bezpiecznych warunków handlowych dla klienta.

A.    UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

Ubezpieczenie należności pozwala  firmom sprzedawać swoje usługi lub produkty z odroczonym terminem płatności i jednoczesną gwarancją otrzymania za nie zapłaty. Charakteryzuje się bliską współpracą pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym. Ubezpieczyciel bada wypłacalność kontrahentów, doradza przy wyborze nowych partnerów handlowych i może pełnić funkcje dużej wywiadowni gospodarczej.

Ubezpieczenie należności daje ubezpieczającemu  pewność, że w przypadku niewypłacalności dłużników (odbiorców) lub przewlekłej zwłoki w zapłacie, zostanie wypłacone odszkodowanie, jako rekompensata za poniesione straty finansowe. Odszkodowanie minimalizuje stratę z tytułu utraty należności, a tym samym pozwala zachować płynność finansową  firmy.

B.    SYSTEM SCORINGOWY I RATINGOWY DO OCENY KONTRAHENTÓW

Scoring

To punktowa metoda oceny wiarygodności. Tworzona jest klasyfikacja klientów według stopnia ryzyka finansowego, przy wykorzystaniu  systemu oceny ryzyka odbiorców. Efektem jest opracowanie instrukcji i zasad postępowania, które ograniczają ryzyko powstawania trudnych należności przy sprzedaży do nowych i stałych klientów, a także dostosowanie działań handlowych oraz monitorująco-windykacyjnych do danego stopnia ryzyka.

Rating

To  proces oceny przedsiębiorstwa  odbywający  się zgodnie z  ratingową procedurą, ujednoliconą według określonych kryteriów. Jest  wynikiem oceny zjawisk ekonomicznych za pomocą nienumerycznych symboli, poddawanych  okresowej aktualizacji, pozwalających na ich  klasyfikacje .

C.    USTALANIE LIMITÓW KREDYTU KUPIECKIEGO

Kredyt kupiecki to krótkookresowa forma finansowania firm. Cechą wyróżniająca ten kredyt  jest to, że jest on przydzielany przez instytucje gospodarcze, a nie przez banki. W wypadku kredytu od dostawców charakteryzuje się on regulowaniem płatności za zakup danych produktów z  opóźnieniem w relacji do otrzymania określonego elementu majątku.

Ze względu na warunki, na jakich jest uzyskiwany, można rozróżnić tradycyjną oraz nietradycyjną formę kredytu kupieckiego. W tradycyjnej formie kredytu nabywca ma możliwość  pozyskania skonta, jeżeli zapłaci od razu po dacie sprzedaży. W przypadku, kiedy będzie chciał skorzystać z oddalenia płatności obliguje go zapłata w całej wysokości.
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
biznes